Publicerad: 2019-09-17 15:38 | Uppdaterad: 2020-09-04 15:49

Nominera och påverka vilka som leder KI in i framtiden: Höst 2019

Nu öppnar nomineringarna till höstens val - alla medarbetare och studenter på KI är välkomna att nominera kandidater mellan 18 september och 2 oktober.

Bakgrunden

Under hösten 2019 genomför nomineringsförsamlingen ett fyllnadsval av två nya lärarrepresentanter till fakultetsnämnden (mandattid t.o.m. 221231) och val av tre nya representanter till fakultetsrådet (mandattid 200101 - 221231).

Två av fakultetsnämndens lärarrepresentanter, Maria Ankarcrona och Petter Höglund, ska ersättas enligt valreglerna på grund av prefektuppdrag.

Mandatperioden för fakultetsrådets representanter Gunnar Schulte, Sten Linnarsson, och Camilla Björkegren går ut den 31 december 2019, och tre nya professorer ska väljas för tre år.

Nomineringsperioden

Nomineringsperioden är den 18 september till den 2 oktober kl. 24.00.

Alla förslag ska inkomma via registrator vid KI.

Du kan föreslå person som du tycker är lämplig för ett uppdrag som lärarrepresentant i fakultetsnämnden och fakultetsrådet. För samtliga uppdrag gäller att den föreslagna personen skall vara tillfrågad och ha tackat ja till att ställa upp som kandidat till det uppdraget. Du kan föreslå hur många kandidater du vill. Valbar är den som har en anställning som löper under hela mandatperioden. Kom ihåg att för alla uppdrag ska god balans råda mellan könen.

Valen sker på följande sätt

Under 2018 utsåg institutionerna 81 ledamöter samt därutöver suppleanter i nomineringsförsamlingen. Till ordförande i nomineringsförsamlingen utsågs Jan Bolinder, Institutionen för medicin, Huddinge, och till vice ordförande Marie Arsenian-Henriksson, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Läs mer om nomineringsförsamlingen och valberedningen

Beslutande val inom nomineringsförsamlingen sker till lärarrepresentanter till fakultetsnämnden samt till fakultetsrådet.

Valet förrättas inom nomineringsförsamlingen på sätt som församlingen beslutat. Dess valberedning förbereder nomineringsförsamlingens arbete genom att ta emot nomineringsförslag från lärare, övriga anställda och studenter samt att efter beredning av dessa presentera förslag till församlingen på de kandidater som kan väljas, eller föreslås. Nomineringsförsamlingen utser det antal tillsvidare anställda professorer och lärarrepresentanter som enligt organisationsplanen ska väljas.

Nominering till uppdrag som lärarrepresentant i fakultetsnämnden (Dnr 1-734/2019)

I ledningen för KI finns en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på fakulteten. Huvudsakliga verksamhetsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering, infrastruktur och internationalisering. Till fakultetsnämnden skall två ersättare för nuvarande lärarrepresentanter utses.

För kandidaterna gäller

Valbar till uppdrag som lärarrepresentant i fakultetsnämnden är den som avlagt doktorsexamen och är tillsvidareanställd, eller har ett förordnande vid KI som varar den tid som uppdraget avser – t.o.m. 221231.

Lämna dina förslag på lärarrepresentanter till fakultetsnämnden via epost

Nominering till uppdrag som ledamöter i fakultetsrådet (Dnr 1-735/2019)

Fakultetsrådet är rådgivande organ till rektor och sammanträder under rektors ordförandeskap. I fakultetsrådet ingår som ledamöter nio professorer med mandatperiod tre år, två lärare i junior position med mandatperiod två år, samt tre studentrepresentanter.

I rektors besluts- och delegationsordning framgår att:

   - Rektor och varje ledamot får väcka frågor att ta upp i rådet.

   - Rådet ska ej behandla frågor som rör enskilda personer eller ärenden.

   - Vid rådets sammanträden ska, om hinder inte föreligger, prorektor och universitetsdirektör närvara.

   - Även andra personer med relevant expertis kan adjungeras till möten för behandling av särskilda frågor.

För kandidaterna gäller

Valbar till uppdrag som representant för professorer i fakultetsrådet är den som är tillsvidareanställd professor under mandatperioden: 200101-221231. Nominering ska ske av kandidater som tre tillsvidareanställda professorer. Mandatperioden för professorerna är tre år.

Lämna förslag på kandidater

Lämna dina förslag på representanter (professorer) till fakultetsrådet via epost

Ange namn, befattning, institutionstillhörighet och e-postadress till de föreslagna personerna. Använd de förifyllda maillänkarna ovan. Om du önskar kan du även skicka internpost eller vanlig post till registrator (lämpligt om du vill vara anonym) eller lämna in förslag personligen till registrator. Ange då även diarienummer för det uppdrag nomineringen avser.

Förslagen ska ha inkommit till registrator senast den 2 oktober kl. 24.00

Det är möjligt att nominera samma person till flera uppdrag. Valberedningen har ansvaret för det vidare arbetet med nomineringen till de olika uppdragen.

Registrators adress och öppettider

Postadress: 171 77 Stockholm

Besöksadress: Nobels väg 5, Solna

Öppettider: mån-tors 9.00-11.30 och 13.00-15.30, fre 09.00-11.30 och 13.00-15.00 

 

Kontaktuppgifter

Sara Sigsjö

Samordnare
+46852487201

Documents