Publicerad: 2022-08-30 12:40 | Uppdaterad: 2022-08-30 12:42

Nominera kandidater till valet av lärarrepresentanter i Fakultetsnämnden och kommittéer och ledamöter till Fakultetsrådet

Nu kan du som medarbetare och student nominera kandidater inför valet av nya lärarrepresentanter till Fakultetsnämnden och till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Kommittén för utbildning på forskarnivå och Kommittén för forskning. Dessutom ska nya ledamöter väljas till Fakultetsrådet.

Mandatperioden för dessa uppdrag är 2023-01-01 t.om. 2025-12-31. 

Valet föregås av en öppen nomineringsperiod 2022-08-23 – 2022-09-14.

Så här nominerar du kandidater

  1. Den nominerade personen bör vara tillfrågad innan du skickar in din nominering.
  2. Du skickar in nomineringarna till e-postadress, registrator@ki.se. Sista datum för nominering är onsdag 14 september.
  3. I ärenderaden anger du diarienummer för det organ som nomineringarna avser samt skriver namn på de personer som du avser att nominera.

Diarienummer för respektive organ:

  • Lärarrepresentanter till Fakultetsnämnden dnr 1-753/2022
  • Lärarrepresentanter till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå dnr 1-754/2022
  • Lärarrepresentanter till Kommittén för utbildning på forskarnivå dnr 1-755/2022
  • Lärarrepresentanter till Kommittén för forskning dnr 1-756/2022
  • Ledamöter till Fakultetsrådet dnr 1-757/2022

Valprocessen

Efter den öppna nomineringsperioden kommer en utsedd valberedning att gå igenom samtliga inkomna nomineringar och göra ett urval. De kandidater som valberedningen väljer att gå vidare med kommer att presenteras för KI:s nomineringsförsamling som i sin tur beslutar om vilka kandidater som är valbara i det elektroniska val som sedan ska förrättas inom nomineringsförsamlingen.

Nomineringsförsamlingen väljer det antal lärarrepresentanter som enligt organisationsplanen ska väljas till fakultetsnämnden (tre lärarrepresentanter) och för respektive kommitté (6 lärarrepresentanter). Till fakultetsrådet skall tre nya ledamöter utses. 

Möjlighet att påverka 

Uppdraget som lärarrepresentant i fakultetsnämnden eller någon av kommittéerna innebär att vara delaktig och ta ansvar för KI:s verksamhet och utveckling inom kärnverksamheten, inom ramen för det aktuella organets uppdrag. Som lärrarrepresentant arbetar man för att realisera de mål som kommer till uttryck i KI:s strategi (Strategi 2030). Förmågan att både se till helheten – KI:s bästa – och fördjupning i enskilda sakfrågor är en viktig del av uppdraget.