Publicerad: 2014-04-23 16:06 | Uppdaterad: 2014-06-03 10:24

Niklas Björkström tilldelas NovoNordisk anslag

Niklas Björkström, forskarassistent vid CIM, Institutionen för medicin, Huddinge, KI, har tilldelats ett stort anslag från Novo Nordisk Fonden.

Niklas Björkström är en av årets mottagare av Novo Nordisk Foundation Excellence Project. Han får 5 miljoner DKK att använda under en period av fem år för forskningsprojektet "Role for natural killer (NK) cell-mediated hepatic inflammation in progression from obesity induced NAFLD to NASH" . Priset delades ut den 10 april i Hellerup, Danmark.

Novo Nordisk Fonden grundades 1989. Ett av fondens mål är att stödja vetenskapliga och humanitära ändamål.

Vad betyder anslaget för dig?

-Det är oerhört kul och inspirerande! Projektet som anslaget kommer stödja är ett nystartat projekt och nu kommer vi ha möjlighet att fullt ut genomföra de studier vi planerat. Vidare, då anslaget löper över 5 år gör det att vi kommer våga tänka större och mer långsiktigt i de studier vi nu sätter igång.

Vad handlar din forskning om som du fått anslag för?

-Vi studerar hur immunsystemet fungerar hos patienter med fettlever och patienter som utvecklar fettleverinflammation. Mer specifik är vi intresserade av att förstå vilken roll så kallade NK-celler har vid fettleversjukdomen. Dessa studier gör vi i patientmaterial och i nära samarbete med kliniska forskare och läkare på Gastrocentrum vid Karolinska Sjukhuset Huddinge och även med kliniker vid Danderyds sjukhus.

Hur många fall varje år av de sjukdomar du forskar kring?

-Fettlever är ett vanligt tillstånd. I vissa länder är upp till 30 procent av befolkningen drabbad. Av dessa kommer 10-20 procent progrediera och utveckla leverinflammation på grund av fettlevern. Idag vet vi inte varför vissa patienter utvecklar inflammation och andra inte gör det.

Vilka resultat hoppas du på?

-Från ett grundvetenskapligt perspektiv förväntar vi oss att projektet kommer ge nya insikter kring hur NK-celler i levern fungerar samt vilken roll dessa har vid fettleverinflammation. Från ett kliniskt perspektiv hoppas vi på längre sikt få en bättre förståelse kring varför vissa patienter utvecklar svår sjukdom och andra inte.

Vad är den senaste upptäckten inom ditt forskningsämne som haft betydande relevans för din forskning?

-Anledningen till att vi startade detta projekt var ett antal nyckelobservation som gjorts de senaste åren i olika musmodeller som visar att medfödda lymfocyter spelar en viktig roll vid progress av fettleversjukdom. Detta sporrade oss att nu undersöka detta i människa.

Vad händer nu?

-En doktorand är redan knuten till projektet och jag kommer nu sätta igång en process för att rekrytera en ny postdoc till projektet. Vidare kommer vi nu ytterligare jobba mot att stärka samarbetat och samverkan med de involverade kliniska forskarna.