Publicerad: 2010-06-09 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Nationell infrastruktur för biobanker vid Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2010-06-09] Vetenskapsrådet satsar nu på en nationell infrastruktur för biobanker vid Karolinska Institutet genom etablerandet av BBMRI.se (BioBanking & Molecular Resource Infrastructure of Sweden). Med denna nya satsning förbättras förutsättningarna för den medicinska forskningen och hälso- och sjukvården i Sverige.

I biobanker sparas olika typer av biologiskt material, som blod-, cell-, urin- och vävnadsprover från såväl patienter som friska frivilliga. Proverna kan sedan användas av forskare för att kartlägga grundläggande orsaker till sjukdom och hälsa, upptäcka sjukdomar på ett tidigare stadium, ge patienter säkrare diagnoser eller avgöra vad som är bästa behandlingen för en viss sjukdom.

- Den snabba tekniska utvecklingen inom analys av biologiska prover innebär helt nya medicinska möjligheter. Den begränsande faktorn i dag är oftare tillgången på prover än det som är tekniskt möjligt, säger Joakim Dillner, koordinator för BBMRI.se och professor i infektionsepidemiologi.

BBMRI.se kommer att vara ett centrum för insamling och förvaring av biologiska prover i storskaliga, högeffektiva och kvalitetssäkrade automatiska system. Dels minskar detta kraftigt kostnaden för att skapa och använda biobanker och dels möjliggörs effektiva uttag av prover för analys. BBMRI.se stöds av rektorerna för samtliga svenska universitet med medicinska fakulteter. Ett nätverk av ledande svenska forskare från hela landet kommer att ta ansvar för att harmonisera, koordinera och bygga ut biobanksverksamheten på en nationell nivå. Man kommer även att grundligt utforska de etiska, juridiska och samhälleliga aspekterna av verksamheten.

- BBMRI.se kommer att bli ett av de största biobanksinitiativen i världen, säger Jan-Eric Litton, medkoordinator för BBMRI.se och professor i biomedicinsk datateknik.

Arbetet inom BBMRI.se sker i nära samarbete med det europeiska programmet BBMRI.eu för att möjliggöra bästa gemensamma utveckling och utnyttjande av biobanker över hela Europa.

Stödet från Vetenskapsrådet är på 148 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta: