Publicerad: 2017-11-08 08:27 | Uppdaterad: 2017-11-08 08:34

Näringsdryck kan påverka förloppet vid förstadium till alzheimer

Ett europeiskt forskarlag visar i en ny studie att en medicinsk näringsdryck bestående av bland annat essentiella fettsyror och vitaminer kan ha viss effekt på sjukdomsförloppet hos patienter med ett förstadium till Alzheimers sjukdom. Behandling med näringsdrycken gav visserligen inte patienterna bättre minne, men verkar kunna bromsa in nedbrytningen av hjärnan och göra att patienterna klarar vardagen något bättre.

Studien är en del av det EU-finansierade forskningsprojektet LipiDiDiet och publicerades nyligen i tidskriften Lancet Neurology.

– Även om det primära målet med studien, att se en effekt på det neuropsykologiska testbatteriet, inte uppfylldes så är resultaten när det gäller de sekundära effekterna extremt värdefulla. Det här innebär att vi kommer närmare en insikt om hur näringsbehandling kan påverka prodromal alzheimer, säger Miia Kivipelto, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, som lett den svenska delen av den studien.

Prodromal alzheimer kallas ofta lindrig kognitiv funktionsnedsättning, på engelska "mild cognitive imparment", MCI, och är ett förstadium till Alzheimers sjukdom. I den aktuella studien ingick 311 patienter med MCI från Sverige, Finland, Tyskland och Nederländerna. Patienterna delades slumpvis in i grupper som antingen fick LipiDiDiet-drycken, en specifik blandning av essentiella fettsyror, vitaminer och andra näringsämnen, eller en kontrolldryck med motsvarande näringsvärde en gång om dagen under två års tid.

Klara vanliga uppgifter i vardagen

Efter denna tid kunde forskarna inte se någon statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna avseende hur de presterade i vanliga tester för att mäta bland annat minnesfunktion hos patienter med Alzheimers sjukdom. Däremot kunde de konstatera att gruppen som fick LipiDiDiet-drycken hade signifikant bättre resultat när det gäller mått för att klara vanliga uppgifter i vardagen jämfört med kontrollgruppen, samt att nedbrytningen av framförallt området hippocampus i patienternas hjärna bromsades upp.

– En progressiv degeneration för hjärnan är typisk för Alzheimers sjukdom, där skada på hippocampus ansvarar för många av de associerade minnesproblemen. Därför är det här mycket spännande och glädjande resultat, säger Miia Kivipelto.

LipiDiDiet-projektet har i huvudsak finansierat genom EU:s sjunde ramprogram. Den testade näringsdrycken finns att köpa receptfritt på apotek. Miia Kipvipelto rekommenderar dock att patienter diskuterar med sin läkare eller dietist innan eventuell användning.

Fakta Alzheimers sjukdom

Ungefär 47 miljoner människor i världen har Alzheimers sjukdom eller en relaterad demens och botemedel saknas för närvarande. Sjukdomen har en lång begynnande fas och de första tecknen på kognitiva försämringar inträder långt innan det går att konstatera demens. Många patienter med tidiga symtom på sjukdomen kan numera diagnostiseras innan demensen inträder till fullo. Antalet personer som lever med Alzheimerdemens förväntas fördubblas var tjugonde år och vara 74,7 miljoner år 2030.

Publikation

24-month intervention with a specific multinutrient in people with prodromal Alzheimer's disease (LipiDiDiet): a randomised, double-blind, controlled trial
Soininen H, Solomon A, Jelle Visser P, Hendrix SB, Blennow K, Kivipelto M, Hartmann T on behalf of the LipiDiDiet clinical study group.
Lancet Neurology, online 30 October 2017