Publicerad: 2023-04-05 15:13 | Uppdaterad: 2023-04-05 15:13

Möjligt att förbättra villkoren för unga chefer

Aktuell forskning visar att unga chefer ofta har ett stort driv och är högt motiverade i rollen som ledare, men upplever samtidigt att de har en sämre arbetsmiljö och sämre mental hälsa i jämförelse med äldre chefer. Tänkbara förklaringar kan handla om en otydlig chefsroll samt höga krav i kombination med lågt inflytande.

I studien har forskare från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet och Umeå universitet kartlagt samspelet mellan unga chefers arbetsmiljö, hälsa och ledarskap samt hur unga chefer förhåller sig till chefsrollen och sin chefsidentitet. De har även undersökt unga chefer ur ett individ- och organisationsperspektiv och tittat på könsaspekter. Forskningen har resulterat i en guide med konkreta tips för att hjälpa organisationer att ta vara på sina unga chefer.

Några tips ur guiden:

  • Utöka introduktionsprogram för att lättare komma in i chefsrollen
  • Tydliggör chefsrollen kring ansvar, mandat och förväntningar
  • Skapa stödsystem som mentorskap, interna stödfunktioner, och närhet till närmaste chef/HR
  • Skapa en trygg organisationskultur – våga pröva, lära, misslyckas, be om hjälp, utvecklas
  • Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback till mindre erfarna chefer
  • Erbjud vägar till återhämtning och strategier för att åtgärda upplevd belastning

Forskningen har bedrivits under perioden 2018 - 2023 med finansiering från Afa försäkring.

Kontakt