Publicerad: 2011-03-24 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Mildare psykisk ohälsa kopplas till ökad risk för förtidspension

[NYHET 2011-03-24] En ny studie från Karolinska Institutet och universitetet i Bristol, England, visar att även relativt milda former av psykisk ohälsa, så som lättare ångest och nedstämdhet, kan leda till förtidspension. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health och bygger på data från över 17000 slumpvis utvalda yrkesarbetande vuxna upp till 64 års ålder i Stockolmsregionen.

Cecilia MagnussonFoto: Anders Lundström

Samtliga deltagare fyllde i ett vetenskapligt validerat frågeformulär i början av studien för att ge en bild av både mental och fysisk hälsa. Under tiden studien pågick (2002-2007) fick 649 personer sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspension); 203 till följd av psykisk ohälsa och resten på grund av fysiska skador eller sjukdom. Högre nivåer av psykisk ohälsa var kopplat till ökad risk för förtidspension.

Men studien visar också på 70 procents ökad risk för förtidspension bland dem som uppgav relativt milda former av psykisk ohälsa vid studiens början. Detta sedan forskarna räknat in andra faktorer som kunde påverka utfallet, så som andra hälsoproblem inklusive värk och olika sjukdomar, socioekonomiska omständigheter och alkoholkonsumtion. En fjärdedel av alla fall av förtidspension till följd av fysisk sjukdom kunde tillskrivas mild psykisk ohälsa. Motsvarande siffra för förtidspension på grund av psykiska problem var två tredjedelar.

- Arbetslivet ställer idag stora krav på den enskilde individen, samtidigt som nära relationer och stöttande sociala nätverk ofta inte finns att tillgå samma utsträckning som förr. Betydelsen av mildare former av psykisk ohälsa underskattas sannolikt generellt i samhället, samtidigt som man måste vara försiktig med att sjukdomsförklara vanliga motgångar i livet, säger docent Cecilia Magnusson, som lett studien vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Publikation:

Dheeraj Rai, Kyriaki Kosidou, Michael Lundberg, Ricardo Araya, Glyn Lewis, Cecilia Magnusson

Psychological distress and risk of long term disability: population based longitudinal study

Journal of Epidemiology and Community Health, Online First 24 March 2011; doi 10.1136/jech.2010.119644

För mer information, kontakta: