Publicerad: 2015-07-24 11:10 | Uppdaterad: 2019-04-12 10:12

MHFA-dagen 2015

Den 29 maj 2015 hölls MHFA-dagen i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Dagen inleddes med mingel för de cirka 50 instruktörer som kommit till dagen.

Danuta Wasserman hälsade instruktörerna välkomna och talade sedan om bland annat utvärderingarna som gjorts av de regeringsuppdrag som NASP fick att i två pilotprojekt testa MHFA Standard och MHFA Ungdom i utvalda län i Sverige. I utvärderingarna visades det att de som genomgått utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) hade fått ökade kunskaper om psykisk ohälsa. Danuta berättade att hon ser mycket positivt på den ökade kunskapen och menade att man kan göra jämförelsen med barn och läsning, bara de har kunskapen att läsa så kan lusten att ändra sitt läsbeteende öka när barnet är moget för det, det viktiga är att alla har kunskapen. På samma sätt är det med MHFA, bara vi har kunskap om psykisk ohälsa så kan våra hjälpbeteenden öka.

Höglandets räddningstjänst - ett föredöme

Morgan Miledal från Höglandets räddningstjänst berättade om det omfattande utbildningsarbete med MHFA som de just nu genomför. Morgan anser att en av Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att förebygga olyckor och då inte bara bränder. ”Det är mer sannolikt att vi träffar på en person som är i en psykisk kris än att något brinner” sa Morgan under sin presentation. Han menar att det för Höglandets räddningstjänst är självklart att utbilda medarbetarna i Första hjälpen till psykisk hälsa, precis lika självklart som att de utbildas i hjärt- och lungräddning. Morgan och hans kollegor har fått mycket stöd både från arbetsgivaren och från Vetlanda kommun, han anser att kommunen är pionjärer inom området och är stolt över att bo och verka i Vetlanda.

”Jag tycker att allmänheten ska kunna förvänta sig mer av oss än att vi åker på olyckor som redan hänt. Vårt viktigaste arbete är att se till att så få olyckor som möjligt inträffar”, avslutade Morgan Miledal.

Vill ni ha tips från Morgan om hur man får med sig kommunen och arbetsgivaren på att utbilda sina anställda i Första hjälpen till psykisk hälsa? Kontakta honom då på mail: morgan.miledal@raddningstjansten.com

Uppdateringar i MHFA-materialet

Britta Alin Åkerman, professor i pedagogik, suicidforskare, psykolog och leg psykoterapeut vid NASP berättade för instruktörerna om de förändringar som skett i MHFA materialet, då främst standard och ungdomsversionerna. Det är främst termer som uppdaterats så att de följer DSM-V:s diagnostiska manual och några större ändringar i materialet görs inte eftersom MHFA Sverige följer det upplägg som upphovsmakarna i Australien standardiserat. Det är varje instruktörs eget ansvar att genompingpong hålla sig uppdaterad på när materialet ändras.

Även äldre har ont i själen

Susanne Rolfner-Suvanto, verksamhetsansvarig vid Omvårdnadsinstitutet, Projektledare för MHFA-äldre-projektet vid SKL och sedan 26 juni regeringens utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, höll under dagen en presentation av SKL:s uppdrag till NASP med att ta fram en version av MHFA för äldre. Uppdraget gavs till NASP som en del av SKL:s satsning ”Även äldre har ont i själen”, där psykisk ohälsa bland 65+:are på olika sätt uppmärksammas. Susanne berättade att endast 9 av 21 län har en äldrepsykiatrisk specialistmottagning och att hon kan hålla koll på all forskning som finns om äldre och psykisk ohälsa, vilket, enligt Susanne, säger mycket om hur lite forskning det faktiskt finns i området.

MHFA metaanalys

Johan Andreen, Leg. läk., specialist i barn- och ungdomspsykiatri och allmän psykiatri samt huvudinstruktör i MHFA höll en presentation om att utbildningsinsatsen MHFA har utvärderats i ett tiotal originalstudier (utvärderderingarna har även inkluderat ungdomsversionen av MHFA men i betydligt mindre skala). Nio av dessa studier som är utformade på lika vis utvärderar tillsammans ca 3000 kursdeltagare och har beskrivits i en meta-analys där deras sammanvägda resultat beräknades. MHFA-programmet är strikt standardiserat, och vidare har de flesta studier minst en utfallsvariabel gemensamt, vilket gör studierna jämförbara. De respektive resultaten är samstämmiga trots att man använt olika undersökningsmetoder, och trots att de baseras på kursdeltagare vars sociokulturella och etniska bakgrund är mycket olika.

Resultatet av denna sammanvägda analys visade att MHFA har en positiv och robust effekt på kursdeltagarnas beteenden, kunskaper och attityder till psykisk ohälsa. Fyra studier som har utvärderat de olika former av MHFA i Sverige (Standard, Ungdom, Äldre) har sett utfall som är något bättre än det internationella genomsnittet.

Ref: Mental Health First Aid is an effective public health intervention for improving knowledge, attitudes, and behaviour: a meta-analysis. (Hadlaczky G, Hökby S, Mkrtchian A, Carli V, Wasserman D. 2014)

Gruppdiskussioner

Dagen avslutades med gruppdiskussioner ledda av huvudinstruktörerna i MHFA. Under gruppsamtalen fick instruktörerna diskutera upplevda svårigheter och möjligheter med att implementera MHFA, reflektera kring upplägget för MHFA-kurserna och komma med förslag på framtida utveckling av MHFA-implementering.