Publicerad: 2017-12-04 13:36 | Uppdaterad: 2017-12-18 11:13

#Metoo-kampanjen – här finns stöd för dig som är student

Med anledning av #metoo-kampanjen uppmärksammas nu särskilt sexuella trakasserier och annan diskriminering i samhället. Här finns kontaktuppgifter för dig som är student och har utsatts för, eller har uppmärksammat, sexuella trakasserier på Karolinska Institutet.

Vad gör KI för att skapa medvetenhet kring och förebygga sexuella trakasserier?

KI har sammanställt riktlinjer, information och vägledning för att förebygga, och åtgärder mot, diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling av studenter och anställda.

KI genomför regelbundet utbildningar, workshops med mera om lika villkor, inklusive sexuella trakasserier, för både anställda och studenter.

Vad är trakasserier?

Trakasserier kan kortfattat beskrivas som en kränkande handling eller uttalande. Ofta innebär det att en individ kränker en annan individ genom kommentarer eller handlingar.

För att diskrimineringslagen ska gälla måste trakasserierna vara kopplade till personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder.

Diskrimineringslagen omfattar också trakasserier av sexuell natur, med andra ord sexuella trakasserier. Begreppet sexuella trakasserier definieras i diskrimineringslagen för ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

  • Tafsande eller annan ovälkommen beröring av sexuellt slag
  • Ovälkomna sexuella anspelningar, kommentarer eller förslag
  • Sexualiserade skämt.

Vad gör KI om sexuella trakasserier uppges förekomma?

Om KI genom någon företrädare, t.ex. lärare, programdirektor, prefekt, administratör eller någon annan får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling har vi en lagstadgad skyldighet att utreda och i förekommande fall vidta åtgärder som ska leda till att beteendet upphör. Syftet med en utredning är att klarlägga omständigheterna kring de uppgivna missförhållandena. Utredningen ligger till grund för att, i förekommande fall, ett beslut kan fattas om åtgärder som ska vidtas för att få det ovälkomna beteendet att upphöra. Utredningen ska genomföras skyndsamt, objektivt och rättssäkert. Den ska dokumenteras och följas upp.

Vad kan en person som blivit utsatt för sexuella trakasserier göra?

Om du upplever att du är utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling bör du i första hand vända dig till någon som är anställd vid KI. Till exempel kan du vända dig till lärare, studievägledare, programdirektor, prefekt, administratör eller någon annan vid institutionen som du känner förtroende för. Du kan även vända dig direkt till samordnaren för studenträttsliga frågor.I riktlinjerna finns ytterligare information om olika kontaktvägar. Du kan också kontakta studentombudet eller doktorandombudet. I kontakterna med studentombudet och doktorandombudet kan du vara anonym och du bestämmer själv, i samråd med dem, om och hur ni ska gå vidare.

Några råd till dig som har blivit utsatt:

  • Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet.
  • Reagera genast om du känner dig utsatt.
  • Klargör för den som har utsatt dig att beteendet är ovälkommet från din sida.
  • Prata med någon som arbetar på KI och som du har förtroende för. Du kan också kontakta samordnaren för studenträttsliga frågor eller studentombudet.
  • Om du känner behov av ytterligare stöd och hjälp kan du kontakta Studenthälsan.

Läs mer under Lika villkor för studenter

Kontakt för studenter

Christian Edling, Studenträttslig samordnare

Studentombud

Nazira Hammoud Shahwan, Studentombud

Kontakt för doktorander

Studierektorn för forskarutbildningen vid institutionen, doktorandombudet, Studenthälsan.

Stöd till doktorander