Publicerad: 2009-09-23 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Mer avgaser i bussar med luftintag i gatunivå

Placeringen av luftintaget på bussar påverkar hur mycket kvävedioxid förarna får i sig. Förare i bussar med luftintag nedtill fram utsätts för nästan dubbelt så hög kvävedioxidhalt som förare i bussar med luftintag på taket. Det visar en ny rapport från Karolinska Institutets folkhälsoakademi.

Rapporten Bussförares exponering för avgaser

I studien, som genomfördes av Institutet för miljömedicin, har halten kvävedioxid mätts bland bussförare i Stockholms innerstad och i förorterna Solna och Sundbyberg. Mätningarna gjordes före, under och efter trängselskatteförsöket 2006.

Mätningarna visade på en skillnad i halten av kvävedioxid mellan olika busstyper. Samtliga halter låg under nationella gränsvärdena, men arbetsmiljölagen kräver att de är så låga som möjligt.

Bussförarna i Solna och Sundbyberg utsattes för högre halter kvävedioxid än förarna i innerstaden. Orsaken är att många bussar i Solna och Sundbyberg har luftintag nedtill fram. I bussar med luftintag på taket var exponeringen 2007 något lägre bland förarna i Solna och Sundbyberg jämfört med förarna i innerstaden.

Rapport

2009:12 Bussförares exponering för avgaser. Luftintag, bränsle, trängselskatt och körning i inner- och ytterstad, Karolinska Institutets folkhälsoakademi.