Publicerad: 2016-06-13 09:57 | Uppdaterad: 2016-06-13 10:18

Medfödd mutation fördubblar risken att dö av malignt melanom

Personer med malignt hudmelanom som har en medfödd mutation i en viss gen löper dubbelt så stor risk att dö av sitt melanom, visar en ny studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet. Fynden, som publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer Institute, tyder på att individer med ärftligt melanom som har mutationen bör följas extra noga inom sjukvården.

Exponering för sol är en viktig riskfaktor bakom malignt melanom, som är en av de snabbast ökande cancerformerna i västvärlden. Men i många fall spelar även ärftlighet en viktig roll. Bland dem som har ärftligt melanom har ungefär en av tio individer en mutation i en gen som heter CDKN2A. Genen är en så kallad tumörsuppressorgen, som förhindrar att cancerceller bildas i kroppen.

Ökar risken

Sedan mitten av 1990-talet har det varit känt att mutationer i denna gen kraftigt ökar risken för att få malignt melanom. Forskarna har tidigare visat att individer med CDKN2A-mutation har förutom melanom, även höga risker för rökningsassocierad cancer i luftvägar och övre matsmältningsorganen. I den aktuella studien visar forskarna för första gången att mutationer i genen också påverkar överlevnad i melanom.

Hildur Helgadottir– Det visade sig att de individer som har medfödd CDKN2A-mutation i snitt är tio år yngre när de får sin melanomdiagnos jämfört med ärftliga melanomfall utan denna mutation. Men trots att yngre ålder vid diagnos brukar vara en skyddande faktor har de mer än dubbel så stor risk att avlida i sina melanom. De har också en sju gånger större risk för att dö i annan cancer jämfört med icke-bärare, säger Hildur Helgadottir vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet, en av de ansvariga forskarna.

Den kortare överlevnadstiden bland mutationsbärarna kvarstod även när forskarna tog hänsyn till alla andra undersökta faktorer som kan påverka sjukdomsförloppet, inklusive hudmelanomets tjocklek.

Oupptäckta faktorer

Forskarna menar att det tyder på att det finns oupptäckta biologiska faktorer i tumörer hos individer med CDKN2A-mutation som gör dessa mer aggressiva än tumörer hos icke-mutationsbärare.

– Dessa fynd understryker vikten av att inkludera CDKN2A-mutationsbärare i förebyggande hälsoprogram. Målet med hälsoprogrammen är att förebygga tumörer genom rådgivning om solning och tobak, att hitta tumörer i så tidigt skede som möjligt och att upptäcka eventuella canceråterfall i ett tidigt, behandlingsbart skede, säger Hildur Helgadottir.

Sedan 1980-talet har svenska familjer med ärftlighet för malignt melanom inkluderats i ett preventivt program. I studien kopplade forskarna uppgifterna om CDKN2A-mutation hos dessa familjemedlemmar till uppgifter från svenska hälso- och populationsregister för att få fram heltäckande uppgifter om bland annat tidpunkter för diagnoser av melanom, annan cancer och eventuell död samt orsaker till dödsfall. På så sätt kunde de undersöka om det fanns ett samband mellan mutation och överlevnad.

Forskningen har finansierats med stöd av bland annat Cancerfonden och Radiumhemmets forskningsfonder.

Publikation

Germline CDKN2A mutation status and survival in familial melanoma cases
Hildur Helgadottir, Veronica Höiom, Rainer Tuominen, Kari Nielsen, Göran Jönsson, Håkan Olsson, Johan Hansson
Journal of the National Cancer Institute, publicerad online 10 juni 2016, doi: 10.1093/jnci/djw135