Publicerad: 2023-06-07 12:04 | Uppdaterad: 2023-07-18 16:10

Medel från Forte till forskning om äldres hälsa och välbefinnande

Photo of woman blowing confetti.
Foto: iStock

Forte avsätter 160 miljoner kronor till forskning om äldres hälsa och välbefinnande. Medlen är fördelade på tre programbidrag och 19 projektbidrag där forskningen inleds 2023 och pågår till 2029. Två forskare vid Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet, har beviljats medel för sin viktiga forskning inom området kring ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande.

porträtt av Lena Dahlberg
Lena Dahlberg. Foto: Helmer McKee

Programanslag

Ett av de tre forskningsprogrammen som beviljats medel handlar om åldrande, ensamhet och psykisk hälsa och leds av Lena Dahlberg, forskare vid ARC, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och professor vid Akademin för lärande, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna. Hon får 23 819 000 kronor till forskningsprogrammet Åldrande, ensamhet och psykisk hälsa: att förstå sambanden och möjliggöra förändring (REALM).

Programmet fokuserar på ensamhet hos äldre personer, hur ensamhet förstås och upplevs, samt dess relation till psykisk hälsa. Syftena är att bland annat att:

  • undersöka ojämlikhet i riskfaktorer och konsekvenser av ensamhet, samt orsakssamband mellan ensamhet, psykisk hälsa och vård/omsorg
  • utforska subjektiva upplevelser av ensamhet och psykisk ohälsa ur ett livsloppsperspektiv
  • utveckla ett instrument för att bedöma ensamhet som kan användas inom äldreomsorgen
  • skapa ett utbildningsprogram om ”ensamhetslitteracitet” för omsorgspersonal, samt
  • förbättra omsorgspersonalens möjligheter att hantera ensamhet

Studien är ett samarbete mellan forskare på ARC och Högskolan Dalarna med många års erfarenhet av forskning om äldre personers levnadsvillkor, bland annat rörande frågor såsom ensamhet, psykisk ohälsa, ojämlikhet i hälsa, hälsolitteracitet och äldreomsorg. Involverade forskare är Carin Lennartsson, Stefan Fors, Josefin Wångdahl, Neda Agahi, Janne Agerholm, Serhiy Dekhtyar, Johan Rehnberg, Jonas Wastesson, samtliga vid ARC, och Kevin McKee, Dalarnas universitet.

En referensgrupp med företrädare för olika offentliga och ideella organisationer är knuten till projektet. Därtill finns en referensgrupp med internationella forskare.

‒ Vi ser fram emot att få fördjupa och vidareutveckla forskningen kring ensamhet under de kommande åren, säger Lena Dahlberg.

porträttbild på Serhiy Dekhtyar
Serhiy Dekhtyar. Foto: Maria Yohuang.

Projektanslag

Serhiy Dekhtyar, docent och forskare vid ARC, får 4 996 000 kronor för projektet Depression hos äldre: förbättra förebyggande åtgärder och vård genom att ta hänsyn till övergångar över hela spektrumet av depressiva symtom

Jämfört med tidigare i livet kännetecknas åldersdepression av distinkta symtommönster och ett mer komplext kliniskt förlopp, vilket föranleder invecklade vårdbehov och ökat sjukvårdsanvändande bland äldre vuxna. Drivkrafterna bakom dessa komplexiteter är fortfarande dåligt utforskade, och målet är att genomföra tre sammanlänkade delprojekt som granskar dem.

‒ Specifikt kommer vi att undersöka rollen som psykosociala, beteendemässiga och socioekonomiska bestämningsfaktorer för olika depressiva symptommönster och bedöma hälso- och överlevnadskonsekvenser av olika depressiva symptommönster. Dessutom kommer vi att utvärdera sjukvårdsanvändningen hos personer med åldersdepression, med fokus på komplexa och undvikbara övergångar mellan vårdmiljöer, säger Serhiy Dehktyar.

Longitudinella data avseende fler än 7000 äldre vuxna från fyra befolkningsbaserade kohorter som ingår i den svenska nationella studien om åldrande och vård (SNAC) och harmoniserade via Nationell e-infrastruktur för forskning om äldre och åldrande (NEAR) kommer att användas.

Övriga medverkande i projektet är Linnea Sjöberg, Debora Rizzuto, Davide Liborio Vetrano, Ingrid Ekström och Marc Guitart-Masip, alla vid ARC, samt Yvonne Forsell, Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet och Stéphanie Paillard Borg, Röda Korsets Universitet.