Publicerad: 2016-04-22 11:37 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:17

Med anledning av artikel om BBMRI.se i Expressen idag

Kommentar: I dagens Expressen intervjuas vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright med anledning av att Vetenskapsrådet i mitten av mars avslog fortsatt finansiering till BBMRI.se.

Inom forskarvärlden finns gemensamma satsningar på biobanker. Inom Europa finns bland annat en gemensam resurs som går under namnet Biobanking och Molecular Resource Infrastructure Europe (BBMRI). I Sverige har Vetenskapsrådet (VR) finansierat en nationell infrastruktur inom biobanker, BBMRI.se, innefattande ett flertal universitet där Karolinska Institutet samordnat verksamheten utifrån en roll som värduniversitet.

Det har funnits olika syn på hur samarbetet inom infrastrukturen ska bedrivas. I ett brev från ansvariga vid tre av noderna som sänts till bland andra VR riktar dessa kritik som bland annat tar sikte på hur resurser använts, infrastrukturens geografiska placering samt hur kommunikationen skötts. Denna skrivelse var anledningen till att VR:s Råd för Forskningens Infrastrukturer (RFI) den 9 december 2015 bordlade beslut om bidrag till ansökningen BBMRI.se. VR meddelade i januari KI att man kommer att låta en extern part genomföra en revision av infrastrukturens ekonomi.

KI välkomnar en sådan revision och meddelade samtidigt att man förbereder en intern utredning. KI avvaktar den av VR initierade externa utredningen och kommer därefter att ta ställning till eventuella behov av ytterligare extern granskning. KI kommer i avvaktan på dessa utredningar inte vidare kommentera det som framförts. KI:s verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet och tåla extern granskning.

Vid sitt beslut i december ombad VR KI i egenskap av värduniversitet att inkomma med en handlingsplan för att komma tillrätta med problemen i organisationen senast den 1 mars 2016 där situationen kräver att vi presenterar en plan för hur ett eventuellt fortsatt samarbete inom ramen för BBMRI.se ska organiseras. Det är självklart av yttersta vikt att planen är förankrad och accepterad av samtliga BBMRI-noder. KI inkom med en sådan plan, som tagits fram i samverkan med universitetsledningarna för sju av de åtta i ansökan ingående universiteten (Göteborgs Universitet valde att inte delta i det vidare arbetet), samt som godkänts av dessa. RFI konstaterade att sammanfattningsvis adresserar handlingsplanen inte i tillräcklig grad åtgärder som skulle kunna bidra till att lösa den kritik som synliggjorts genom skrivelsen som lämnats in av de tre nodsamordnarna. Rådet för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet beslutade därför vid sitt möte den 17-18 mars, 2016 att avslå ansökan från BBMRI.se.