Publicerad: 2021-12-08 11:08 | Uppdaterad: 2022-07-08 13:50

Maria Masucci, Christina Helging Opava, Åke Rökaeus och Jan Ygge tilldelas silvermedaljen 2021

Årets silvermedaljer tilldelas Maria Masucci, Christina Opava, Åke Rökaeus och Jan Ygge. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet och uppmärksammas i samband med högtiden för Nit och Redlighet i februari 2022.

Porträtt av Maria Masucci
Maria Masucci. Foto: N/A

Maria Masucci, professor i virologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, tilldelas silvermedaljen för sin särskilt stora insats inom ämnesområdena virologi, tumörbiologi och immunologi. Maria innehar många ledande förtroendeuppdrag både i Sverige och utomlands och har spelat en viktig roll för Karolinska Institutet på många plan.

Maria Masuccis forskning har en tydlig translationell inriktning och hon har samarbetet med ett flertal kliniker för att etablera en innovativ behandling av lymfom som orsakas av Epstein-Barr-virus efter organtransplantationer.

Utöver sin forskning har Maria bland annat varit prodekanus för forskning (2002–2006) där hon drev ett flertal viktiga frågor. Bland annat initierade hon den första inventeringen av core-faciliter, utarbetade en ny modell för aktivitetsrapportering och bidrog starkt till ett tätare samarbete mellan Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet. Som vicerektor för internationella frågor (2014–2017) spelade hon en viktig roll för att ytterligare utveckla KI:s kontakter med omvärlden, bland annat med Ming Wai Lau-centret i Hongkong, flera universitet i Kina och Makerereuniversitet i Uganda.

Porträtt av Christina Helging Opava.
Christina Helging Opava. Foto: N/A

Christina Helging Opava, professor emerita vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, tar emot silvermedaljen för sina omfattande och bestående insatser för utveckling av både utbildning och forskning vid KI. Hennes forskning har bidragit till en stor kunskapsutveckling inom träning vid reumatiska sjukdomar.

Christina Opava har framför allt genom sina tidiga studier bevisat att fysisk aktivitet och träning vid ledgångsreumatism ger god effekt och inte är skadligt, något som var banbrytande vid tidpunkten och förde kunskapen inom sjukgymnastik med inriktning reumatologi kraftigt framåt. Hennes forskning inom fysioterapi har lett till nya modeller och förändrad praxis för träning och rehabilitering även av patienter med andra reumatiska ledsjukdomar.

Inom området utbildning har Christinas omfattande engagemang gjort betydande avtryck inom KI. Hon har bland annat varit ordförande i Forskarskolan i vårdvetenskap och verkat som direktor för det strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V). Där har hon drivit utvecklingen framåt och fått juniora forskare att skapa internationella nätverk. Christina har stor undervisningserfarenhet och är en uppskattad föreläsare som ofta bjuds in av kliniker, yrkesorganisationer och patientföreningar om evidensbaserade åtgärder inom det egna forskningsområdet. Hon har även arbetat med kursutveckling och kursledning samt med kurslitteratur och andra läromedel.

Porträtt av Åke Rökaeus.
Åke Rökaeus. Foto: Stefan Zimmerman

Åke Rökaeus, tidigare universitetslektor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, får silvermedaljen för sina särskilt goda insatser inom undervisningen i biokemi vid Karolinska Institutet. Genom åren har Åke undervisat tusentals studenter, främst vid läkarprogrammet, men också inom andra utbildningsprogram.

Åke Rökaeus var under nästan 20 år studierektor och grundutbildningsansvarig vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Hans ledstjärna var en strukturerad utbildning av hög kvalitet med studenten i centrum. Åke tog fram ett stort antal kursupplägg, undervisningsmaterial och nya lösningar för undervisningen i medicinsk biokemi. Samtidigt tog han ett mycket stort undervisningsuppdrag genom sitt stora engagemang för studenterna genom seminarier, föreläsningar och andra undervisningsmoment. Han strävade alltid efter att utveckla och förbättra sina kurser främst inom läkarprogrammet, men engagerade sig även i andra kurser och var aktiv i ett flertal centrala undervisningsorgan. När det nya sexåriga läkarprogrammet lanserades hösten 2021 bidrog Åke Rökaeus fortfarande med värdefull kompetens och erfarenhet, trots att han formellt hade gått i pension.

Med ett genuint och stort intresse för forskning höll sig Åke Rökaeus alltid à jour med de senaste forskningsrönen. Genom sin breda kompetens och gedigna forskningsbakgrund lyckades Åke entusiasmera studenterna och fick dem att förstå att goda basvetenskapliga kunskaper är en nyckel till framgång i deras fortsatta studier och framtida yrkesutövning.

Porträtt av Jan Ygge.
Jan Ygge. Foto: Stefan Zimmerman

Jan Ygge, professor emeritus vid institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelas silvermedaljen för sina särskilt goda insatser för forskningen inom ögonmotorik. Han har också bidragit stort till såväl undervisning som pedagogisk utveckling vid KI.

Jan Ygges kliniska forskning inom ögonmotorik grundlades i början av 1990-talet under en postdoc-vistelse vid Johns Hopkins Hospital i Baltimore. Där studerade han ögonmotorikstörningar som följd av sjukdomar och skador i ögonmuskulatur och hjärnan. Ämnesområdet passade väl in i Ygges dubbla kompetenser inom neuroanatomi och ögonsjukdomar. Han tog med sig ny och avancerad metodik för ögonmotoriska mätningar till Sverige och satte upp en ögonrörelseverksamhet vid Bernadottelaboratorierna vid Huddinge sjukhus. Marianne Bernadotte Centrum är idag bland de främsta laboratorierna i världen.

Jan Ygge har också varit en mycket uppskattad lärare som tidigt utvecklade datoriserad undervisning och andra undervisningsmetoder inom sitt ämnesområde. Han har dessutom varit mycket aktiv i internationaliseringen av KI samt spridit kunskap om ögat och dess sjukdomar till allmänheten, bland annat genom boken ”Ögat och synen”.