Publicerad: 2023-07-31 15:06 | Uppdaterad: 2023-09-25 09:05

Månadsrapport KI RIMS – juli

Detta är en kort rapport från projektgruppen som arbetar med implementeringen av KI RIMS. Inläggen vänder sig till dig som är intresserad av arbetet med att anpassa produkten Elements från Symplectic till KI:s krav och förutsättningar, och vill hänga med under utvecklingsprocessen.

Du kan läsa mer om hela projektet på Medarbetarportalen: Systemstöd för forskningsinformation/KI RIMS.

Kontaktperson: Malin Essén malin.essen@ki.se.

--------------

Etiketter, ämnesord och synlighet

Vi har integrerat och kan nu visa aktuell universitetsjukvårdsenhet (USV-enhet) som en anställning i KI RIMS.

Vi samarbetar med Cancerforskning KI och kommer att lägga till deras uppsättning av ämnesord på både svenska och engelska i KI RIMS.

En arbetsgrupp bestående av medlemmar i och handläggare för kommittén för forskning har diskuterat sin syn på ett antal viktiga frågor som projektet belyser och behöver svar inom. Två exempel på områden är namnsättning av forskargrupper (för att uppnå enhetlighet och sökbarhet) och synlighetsnivåer (vilken typ av information som bör synas publikt och inte, samt vilka möjligheter forskare ska ha att själva styra detta) med mera. Rekommendationer har formulerats för kommittén för forskning att ta ställning till, och därefter behöver arbete bedrivas, och i vissa fall beslut fattas av rektor och/eller universitetsdirektör.

Forskningsoutput och andra meriter

Vi har aktiverat möjligheten att både läsa och skriva publikationer från och till ORCID vilket kan ersätta funktionen ”skriv till ORCID” från bibliometrisystemet. Det innebär att publikationsdata bara behöver matas in på ett ställe för att bli mer komplett i både KI RIMS och i ORCID, och att det går att lägga till fler publikationer än de som idag upptäcks av bibliometrisystemet.

Vi har aktiverat möjligheten att koppla ett Figshare-konto till sin Elements-profil. (Figshare är ett onlinearkiv med öppen tillgång där forskare kan lagra och dela forskningsresultat, inklusive figurer, dataset, bilder och videor.)

Visning och förbättrad sökfunktion på ki.se

Vi har modellerat fram hur sök och filtrera bör fungera på ki.se samt skapat enkla skisser för hur information om forskargrupper kan visas på ki.se. Utvecklingen av den nya profilsidan har påbörjats, än så länge med fiktivt innehåll. 

Grants och forskningsprojekt

Vi har fått ett förslag på avtal från Vetenskapsrådet, om publicering i Swecris, vilket nu granskas innan vi undertecknar. Om vi kan publicera KI Stiftelser och fonder i Swecris ökar möjligheten att den vägen (via Dimensions) få in dem även i KI RIMS. 

Slutanvändarstöd

I samarbete med Avdelningen för forskarstöd (RSO) har vi tagit fram en plan för hur informationen om KI RIMS kan integreras på sidan Forskarstöd på Medarbetarportalen. 

Samordnad förvaltning

Nödvändiga roller och kompetenser för den samordnade förvaltningen är identifierade och ska stämmas av med Portföljkontoret ITA, som samlar KI:s IT-relaterade system i en gemensam modell för styrning och samverkan. 

Ett första utkast till uppdrag till KI RIMS kommande förvaltning är klart och kan användas när vi träffar de viktiga delarna av KI:s verksamhet, som kommer att vara en del av förvaltningen. Dialog med planeringsdirektör och administrativ chef om finansiering av KI RIMS i förvaltning är inledd.