Publicerad: 2023-09-27 13:51 | Uppdaterad: 2023-09-27 14:17

Månadsrapport KI RIMS – augusti/september

Detta är en kort rapport från projektgruppen som arbetar med implementeringen av KI RIMS. Inläggen vänder sig till dig som är intresserad av arbetet med att anpassa produkten Elements från Symplectic till KI:s krav och förutsättningar, och vill hänga med under utvecklingsprocessen.

Du kan läsa mer om hela projektet på Medarbetarportalen: Systemstöd för forskningsinformation/KI RIMS.

Kontaktperson: Malin Essén malin.essen@ki.se.

--------------

Obs! Nytt öppningsdatum för KI RIMS : 25 oktober

Vi behöver ytterligare några veckor för att garantera god datakvalitet så vi skjuter på öppnandet. Det innebär inte så stora förändringar, mer än att du behöver vänta till den 25 oktober innan du kan gå in i KI RIMS och titta på/redigera informationen där. I övrigt är tidplanen oförändrad.

--------------

Profilsidor och gruppsidor på ki.se

 • Inventering av befintlig information på gruppsidor på ki.se är genomförd, och därmed vet vi vilka forskargrupper som idag har information på ki.se och har påbörjat det manuella arbetet med att migrera delar av informationen till KI RIMS.
 • Vi har demonstrerat hur grupper framöver kommer visas upp på ki.se och vilken information som kommer från KI RIMS för en grupp användare och har fått svar på frågor och inriktning i vägval.

(Skisser på profilsida och gruppsida finns på sidan KI RIMS som ligger under Stöd och verktyg.)

Forskningsoutput och andra meriter

 • Algoritmen som hanterar matchningen av publikationer från olika källor, och hittar dubbletter respektive skiljer ut det som är unikt, har förbättrats, vilket ger högre kvalitet på publikationsdata i KI RIMS.
 • KI RIMS kommer att innehålla information om docenter, dock kommer förmodligen inte alla finnas med från öppningen av KI RIMS. Vi prioriterar just nu arbetet med att säkerställa en god täckning.

Etiketter, ämnesord och synlighet

 • Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) har rekommenderat fyra etiketter som anger tillgänglighet inom utbildning.
 • SCB-klasser kopplade till användare flödas nu kontinuerligt från Bibliometrisystemet och kräver ingen manuell hantering.

Visning och sök på ki.se

 • Utformningen av den nya profilsidan börjar bli klar, men än så länge utan riktiga data. Den nya sidan för grupper är i stort sett klar i webbpubliceringsverktyget, men även den än så länge utan riktiga data. Flera möten med webbredaktörerna har hållits, för att förbereda för den insats som kommer att krävas när det gäller gruppsidorna på ki.se.
 • Förslag för lösning av den funktion som ska göra det enklare att med hjälp av filtrering hitta forskningsinformation på ki.se har demonstrerats för en grupp användare och fått positivt gensvar. Filtreringen kommer i stor utsträckning att bygga på taggar från SCB-klasserna och MesH som finns för de olika typerna av information i KI RIMS.

Översikter och sammanställningar

 • Användartest av KI RIMS funktion för att fylla i Meritportföljen har genomförts, och vi har fått återkoppling på menyer och hjälptexter.
 • Fem olika rapporter är färdigkonstruerade och kan börja användartestas.
 • Medlemmar ur docenturnämnden har testat och givit synpunkter på utformning av innehåll och formatering. Det hjälper oss att skapa ett dokument som både uppfyller kraven och är läsbart för granskaren.

Grants och forskningsprojekt

 • Den bedömning vi gjort av hur stor del av KI:s grants som kan hämtas via Dimensions visar att ca 7700 av KI:s 11000 forskningsbidrag kommer med. Nu kan vi ta ställning till om en central funktion inom KI kan komplettera manuellt.

Slutanvändarstöd

 • Den övergripande strukturen för webbsidan där support och användarstöd kommer att hittas är framtagen och vi har börjat jobba mer praktiskt med innehållet.

Förvaltning och förvaltningsbarhet

 • De organisationsförändringar som gjorts inom KI sedan den 19 april, och som därmed inte automatiskt kommit in i KI RIMS organisationsstruktur, har lagts in manuellt.