Publicerad: 2023-04-17 13:30 | Uppdaterad: 2023-04-18 10:05

Månadsrapport KI RIMS – april

Detta är en kort rapport från projektgruppen som arbetar med implementeringen av KI RIMS. Inläggen vänder sig till dig som är intresserad av arbetet med att anpassa produkten Elements från Symplectic till KI:s krav och förutsättningar, och vill hänga med under utvecklingsprocessen.

Du kan läsa mer om hela projektet på Medarbetarportalen: Systemstöd för forskningsinformation/KI RIMS.

Kontaktperson: Malin Essén malin.essen@ki.se.

--------------

Användartester

Under den gångna månaden har projektet startat upp området Användartester. Blivande användare har fått genomföra definierade uppgifter och scenarion, och har fått utvärdera användbarheten. På så sätt har projektteamet börjat bygga en förståelse för både vad som fungerar bra, vad som behöver justeras i KI RIMS och var fokus i kommande utbildningsmaterial bör ligga. Projektet överför sedan konfigurationen till produktionsmiljön, samtidigt som denna dokumenteras. Genom användartesterna har projektet fått en övergripande bekräftelse av att användarna ser det kommande RIMS-systemet som användbart.

Slutanvändarstöd

Den del av projektet som arbetar med slutanvändarstöd har genomfört en grov planering och resurssättning av kommande aktiviteter inom området. Stödet till användare som ska använda KI RIMS består av både informationsmaterial, utbildningsmaterial och en supportfunktion. Alla dessa tre är under utformning, och är beroende av andra aktiviteter: Dels arbetar vi vidare med användartester enligt ovan, dels behöver projektet arbeta tillsammans med institutioner för att definiera vad respektive administrativ roll ska göra både vid lansering av KI RIMS och i det fortsatta arbetet.

Rapporter och listor

Rapportmallar, dashboards och data extracts gör det möjligt att ta ut information ur KI RIMS utifrån olika frågeställningar. Ett tiotal prioriterade formaterade rapportmallar, dashboards och data extracts är framtagna utifrån användargruppernas behov, vilket innebär att projektet är redo att påbörja skapande och/eller beställningen av dessa.

Etiketter och hierarkier

KI RIMS erbjuder medarbetare funktionalitet för att lägga till etiketter, också kallade labels, klassificeringar, taggar, på många olika objekt: den personliga profilen, sina publikationer, sina grupper, sina grants etc. Dessa etiketter kommer att kunna väljas från vissa scheman, men i vissa fall även kunna sättas helt fritt, med valbara etiketter. Bland våra scheman återfinns bl a svensk och engelsk MeSH.

Grupper

Det är av vikt att den gruppstruktur som tas fram är lämplig för alla de typer av grupperingar som finns både i och utanför KI:s formella struktur. Projektgruppen är involverad i utveckling av ny funktionalitet för hantering av grupper i KI RIMS genom löpande avstämningar med leverantören. Ett proof of concept har genomförts för att testa en första version av gruppsida. Det här innebär i sin tur att arbetet med att konfigurera gruppsidor kan påbörjas.

Sök och filtrera på KI.se

För att skapa möjlighet till bra funktionalitet för sökning och filtrering på KI:s webbar, så har KI behövt leta efter ett komplement till våra nuvarande system. Valet föll på "Solr", en teknik som mellanlagrar, indexerar och strukturerar om informationen.