Publicerad: 2008-11-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Män och kvinnor upplever reumatism olika

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-12] Ledgångsreumatism upplevs ofta som mer smärtsamt hos kvinnor än hos män, även om de synliga symtomen är likartade. Enligt forskarna bör läkare ta mer hänsyn till subjektiva skillnader när de bedömer behovet av läkemedel.

Ledgångsreumatism är av okänd anledning ungefär tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Flera studier tyder dessutom på att ledgångsreumatism på lång sikt försämrar livskvaliteten mer hos drabbade kvinnor än hos drabbade män. Även här är de bakomliggande orsakerna oklara, men forskare har spekulerat i om de mediciner som används påverkar män och kvinnor olika.

Forskare vid Karolinska Institutet presenterar nu en studie som ger viktiga ledtrådar till varför prognosen skiljer sig mellan könen. Forskarna har visat att män som genomgår en standardbehandling mot reumatism förbättras betydligt mer än kvinnor som genomgår samma behandling, både när det gäller objektiva mått som graden av svullnad i lederna och utifrån patienternas upplevelser av sin sjukdom.

- Rent objektivt hade läkemedlet en något bättre effekt på männen än på kvinnorna. Men den största skillnaden var av subjektiv karaktär. Kvinnorna i studien upplevde sig som sjukare även om de hade förbättrats lika mycket i lederna, säger docent Ronald van Vollenhoven som har lett studien.

Enligt Ronald van Vollenhoven är det viktigt att ta hänsyn till subjektiva skillnader när sjukdomens svårighetsgrad bedöms. Om man bara ser till de kroppsliga symtomen riskerar personer med svåra smärtor att bli utan de mest effektiva läkemedlen, som på grund av höga kostnader och risk för biverkningar bara ges till de allra sjukaste.

I en uppföljande analys jämförde forskarna sjukdomsgraden hos män och kvinnor som fått behandling med så kallade biologiska läkemedel, vilka bara ges till personer som bedöms vara svårt sjuka. Det visade sig att kvinnor och män som fått inleda behandling låg på samma nivå när det gäller objektiva manifestationer av sjukdomen. Däremot upplevde sig kvinnorna sjukare än männen.

- Kvinnor och män har behandlats på lika villkor utifrån läkarnas perspektiv, men man har kanske inte känt till det faktum att smärtan kan vara värre för kvinnor än för män. Eftersom målet är att minska lidandet borde man sträva efter att ta mer hänsyn till de subjektiva aspekterna av ledgångsreumatism, säger Ronald van Vollenhoven.

För mer information, kontakta: