Publicerad: 2023-11-15 10:23 | Uppdaterad: 2023-11-15 10:23

Luftföroreningar ökar risken för hjärtstopp

Luftföroreningar är den fjärde största riskfaktorn för att dö i förtid. Ny forskning från Institutet för miljömedicin (IMM) visar att även mycket låga nivåer av luftföroreningar kan vara förenade med ökad risk. Det gäller inte enbart större städer, utan även i mindre orter.

Resultaten kommer från en avhandling vid Karolinska Institutet där Marcus Dahlquist har studerat miljöns påverkan på risken för hjärtrubbningar.  Petter Ljungman, forskare vid IMM, överläkare vid Danderyds sjukhus och handledare till Dahlquist menar att lagstiftningen inom området behöver skärpas.

"För att få ner halterna av luftföroreningar behövs en effektiv lagstiftning. Trots att partikelnivåerna i den svenska utomhusluften ligger långt under EU:s gränsvärde så ser vi nu risker både i svenska städer och på landsbygden. Vår forskning visar att nuvarande gränsvärden behöver skärpas för att kunna skydda mot risken för hjärtstopp, vilket är ett viktigt budskap när EU nu förhandlar om ett nytt luftkvalitetsdirektiv som blir lagstadgande för alla EU-länder."

I den aktuella studien har data från 30 000 hjärtstopp från hela Sverige kombinerats med luftkvalitetsdata. Resultaten visar att risken att drabbas av hjärtstopp ökar i takt med ökade luftföroreningar.

Exponering för luftföroreningar kan ge flera negativa hälsoeffekter. Förutom hjärtpåverkan i form av hjärtinfarkt, hjärtsvikt och rytmrubbningar kan de även påverka risken för demens, KOL och astma. Petter Ljungmans enhet har i tidigare studier visat att föroreningarna även påverkar utvecklingen av lungfunktion hos barn i Stockholm.

Publikation
Environmental Exposures and Cardiac Arrhythmias
Marcus Dahlquist, Karolinska Institutet 2023

Short-Term Ambient Air Pollution Exposure and Risk of Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Sweden: A Nationwide Case-Crossover Study.
Dahlquist M, Frykman V, Hollenberg J, Jonsson M, Stafoggia M, Wellenius GA, Ljungman PLS
J Am Heart Assoc 2023 Nov;12(21):e030456

Kontakt

Petter Ljungman

Senior forskare