Publicerad: 2015-04-22 09:00 | Uppdaterad: 2015-04-22 09:00

Liten risk för missbildningar av SSRI under graviditeten

Nyfödda barn till kvinnor som har behandlats med antidepressiva så kallade SSRI-läkemedel eller venlafaxin under tidig graviditet, har en mycket liten risk för missbildningar. Det visar en ny samnordisk studie som letts från Karolinska Institutet och som omfattar över 2 miljoner kvinnor. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal (BMJ).

– Tidigare studier har visat på motsägelsefulla resultat, där en ökad risk för främst hjärtmissbildningar har redovisats i flera studier, men inte i andra. Man ska ha klart för sig att missbildningar består av många skilda åkommor och att olika läkemedel som används för samma åkomma kan ha helt olika risker säger Helle Kieler, docent och chef för Centrum för läkemedelsepidemiologi vid Karolinska Institutet.

Depression är förhållandevis vanligt bland kvinnor i fertil ålder och i Europa är det cirka 3 procent av de gravida kvinnorna som använder någon form av SSRI-läkemedel. Venlafaxin är ett av flera nya läkemedel som har liknande egenskaper som SSRI-läkemedlen, men där kunskaperna rörande ogynnsamma effekter vid behandling under graviditet är mycket begränsade. Rekommendationerna är att bara använda SSRI eller venlafaxin i samband med graviditet om fördelarna för modern överväger eventuella risker för barnet.

De tidigare studierna om SSRI och missbildningar har framförallt begränsats av för låg statistisk styrka till att kunna studera samband mellan specifika SSRI-läkemedel och specifika missbildningar. I studier om ogynnsamma effekter av läkemedel kan det också vara svårt att skilja på effekter av den bakomliggande sjukdomen och effekter av läkemedlet. Många av de tidigare studierna har inte tagit hänsyn till viktiga störfaktorer som delas inom familjer. Faktorer som kan vara relaterade till användning av SSRI och påverka risken för missbildningar.

Flera hälsoregister

Den aktuella studien omfattade cirka 2,3 miljoner kvinnor och deras barn födda i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige mellan 1996 och 2010. För varje land sammanlänkades information från flera hälsoregister och på detta sätt kunde forskarna identifiera nästan 37 000 kvinnor som hade hämtat ut recept på SSRI eller venlafaxin i tidig graviditet. Effekten av familjerelaterade faktorer studerades hos syskonen i 895 familjer där minst ett barn hade exponerats för SSRI-läkemedel i tidigt fosterliv eller fötts med en missbildning.

Resultaten visar att av barnen som hade exponerats för SSRI-läkemedel eller venlafaxin var det 3,7 procent som hade en svårare missbildning, jämfört med 3,2 procent hos de oexponerade barnen. Av de exponerade barnen var det 1,5 procent som hade en hjärtmissbildning, motsvarande andel hos de oexponerade var 1,2 procent. Det var inga större riskskillnader mellan de olika SSRI-läkemedlen eller venlafaxin. När analyserna justerades för störfaktorer som delas inom familjer, försvann nästan sambanden mellan läkemedlen och svårare missbildningar och mer specifika hjärtmissbildningar. Fynden talar emot ett direkt samband mellan SSRI-läkemedlen och venlafaxin och missbildningar.

Forskningen har finansierats med bidrag från Apoteksbolaget.

Publikation

Selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in early pregnancy and risk of birth defects: population based cohort study and sibling design
Kari Furu, Helle Kieler, Bengt Haglund, Anders Engeland, Randi Selmer, Olof Stephansson, Unnur Anna Valdimarsdottir, Helga Zoega, Miia Artama, Mika Gissler, Heli Malm, Mette Nørgaard
BMJ, online 17 April 2015, doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h1798