Publicerad: 2010-05-13 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

LifeGene möjliggör unik kunskap om sjukdomsorsaker

Unika resurser i Norden, såsom personnummer, register över genetiskt informativa populationer och hälsoresultat, gör dessa länder till en epidemiologisk guldgruva. Karolinska Institutet koordinerar forskningssatsningen LifeGene för att ta tillvara Sveriges konkurrensfördel inom detta område. Idag lanseras LifeGene internationellt på världens största bioteknikkonferens, BIO 2010 i Chicago.

- Moderna forskningstekniker, ny informationsteknologi, avancerade och allt effektivare laboratoriemetoder, samt utveckling inom genetiken har skapat unika förutsättningar för att studera sjukdomars ursprung. Tack vare olika hälsoregister och biobanker är de nordiska länderna bättre rustade än andra att leda utvecklingen för att förebygga sjukdomar och förbättra folkhälsan. Detta kräver nya och visionära insatser och LifeGene är en sådan insats, säger Nancy Pedersen, professor i genetisk epidemiologi vid Karolinska Institutet och vetenskapligt ansvarig för LifeGene-projektet.

LifeGene ger unika möjligheter att förstå det komplexa samspelet mellan miljö, livsstilsfaktorer och det genetiska arvet vid sjukdomsutveckling. Informationen i LifeGene blir tillgänglig för forskare vid universitet i hela världen. Bakom LifeGene står samtliga medicinska fakultet i Sverige med Karolinska Institutet som värd.

Nancy Pedersen talar om LifeGene på BIO 2010 i Chicago

LifeGene samlar in information om 500 000 svenskars hälsa och levnadsvanor, samt blod- och urinprov i en biobank för senare analys. Målsättningen är att projektet kommer att bidra till förbättrad diagnostik, behandling och sjukdomsförebyggande rekommendationer. Medverkan i LifeGene är frivilligt och deltagarna följs under många år med regelbundna hälsokontroller och frågor om levnadsvanor.

- LifeGene ger unika förutsättningar att öka kunskapen om varför en del individer är mer sårbara för vissa sjukdomar än andra, men också om exempelvis orsaken till varför människor kan reagera olika på läkemedelsbehandling, säger Nancy Pedersen, och fortsätter:

- Både epidemiologiska forskare och grundforskare inom biomedicin har nytta av LifeGene. Forskning som görs på det biologiska materialet i LifeGenes biobank kan leda till upptäckter om sjukdomsförlopp på molekylär nivå.

Föräldrar har möjlighet att bjuda in sina barn till LifeGene redan från det att de föds. Projektet ger därför viktig information om sjukdomar som uppkommer tidigt i livet, vilket gör LifeGene världsunikt. Andra hälsobaserade befolkningsstudier innefattar främst individer som är 45 år och äldre och är fokuserade på sjukdomar som normalt uppkommer sent i livet.

Om LifeGene

En halv miljon individer mellan 0 och 45 år kommer att delta i LifeGene-projektet. Genom att kombinera omfattande provtagning vid olika testcentra med webbaserade hälsoenkäter kommer LifeGene att skapa databaser med både biologisk information och information från enkätsvar. Detta kommer att utgöra en omfattande plattform för mängder av forskningsprojekt.

LifeGene är ett projekt med lång tidshorisont och som omfattar upprepade provtagningar och kontakt med deltagarna under många år framåt. Forskarna kommer på så vis att kunna undersöka de faktorer, som i synnerhet från tidiga år, kan påverka hälsan senare i livet.

LifeGene är en unik satsning för att bättre förstå hur gener, miljö och vårt sätt att leva kan påverkar vår hälsa.

LifeGene finansieras genom generösa bidrag från AFA Försäkring och Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelser, samt via anslag från Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting.

För mer information, kontakta: