Publicerad: 2009-01-22 08:00 | Uppdaterad: 2009-01-22 08:00

Ledarskapsprogram inom sjukvården ger effekt

Intensivkurser och grupphandledning med coachning stärker chefer, läkare och läkarstudenter i rollen som ledare. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet som utvärderar två av de vanligaste metoderna för ledarskapsutveckling inom sjukvården

Läkare och chefer inom hälso- och sjukvården behöver stöd och handledning för att hantera sina olika ledarroller. Det saknas dock i många fall utvärderingar som kan visa vilka former av ledarskapsutveckling som i praktiken fungerar.

Överläkaren David Bergman har i sin doktorsavhandling utvärderat och jämfört två vanliga tillvägagångssätt för ledarskapsutveckling i den svenska hälso- och sjukvården: Intensivkurser i ledarskap, samt utvecklingsgrupper där ledarskap utvecklas över längre tid under handledning av en coach.

De studerade utvecklingsgrupperna omfattade totalt 60 läkare och pågick under två år, medan intensivkurserna riktade sig till läkarstuderande och pågick under en vecka. Dessutom studerades ett ledarskapsprogram för chefer, bestående dels av en intensivkursvecka, dels ett program med utvecklingsgrupper pågående under 1 till 2 år. Studierna genomfördes vid Södersjukhuset i Stockholm.

Struktur och stöd att utvecklas

Utvärderingarna, som genomfördes med hjälp av bland annat frågeformulär och fokusgruppintervjuer, visar att deltagarna upplever att metoderna stärker olika aspekter av ledarskapet och att de kompletterar varandra.

Enligt resultaten kan utvecklingsgrupper som pågår under längre tid ge chefer struktur och stöd att utvecklas i ledarrollen inom organisationen, minska negativa informella hierarkier, synliggöra genusaspekter i organisationen, underlätta uppbyggandet av en lärande organisation och förbättra arbetsmiljön. Intensivkurser ökar självmedvetenenheten och förståelsen för det egna ledarskapets betydelse och stödjer lärande om gruppdynamik, gruppers utveckling och kommunikation.

– Intensivkurser i ledarskap bör erbjudas till nuvarande och framtida ledare i sjukvården som ett första steg. Dessa bör sedan följas av utvecklingsgrupper som pågår över längre tid för att fortsatt understödja deltagarnas ledarkompetens i deras dagliga arbete, säger David Bergman.

Avhandling

Leadership development: A comparative evaluation of short-term and long-term programmes in Swedish health care

David Bergman, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)