Publicerad: 2017-12-15 11:15 | Uppdaterad: 2017-12-15 11:23

Landets medicinska fakulteter svarar på uppropet #utantystnadsplikt

hashtag metoo skriven med spelbrickor.

När 10 400 kvinnliga läkare skrev under uppropet #utantystnadsplikt, mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexism i sjukvården, bestämde sig dekanerna vid medicinska fakulteter för att skriva ett svar, som ansvariga för utbildningar inom vården. Bland undertecknarna finns dekanen för forskning Anders Gustafsson och dekanen för utbildning Annika Östman Wernerson vid Karolinska Institutet. I uppropet riktas frågan – hur tänker ni förändra situationen? Här är deras svar.

”Utantystnadsplikt, uttalande från landets medicinska fakulteter:

Vi, landets dekaner för de medicinska fakulteterna, har med djup oro tagit emot uppropet #utantystnadsplikt från 10 400 kvinnliga läkare och läkarstudenter. Det som framkommer om sexuella trakasserier, andra former av trakasserier, diskriminering och andra maktövergrepp är självklart helt oacceptabelt. Det visar att ingen samhällssektor är förskonad, även om man borde kunna förvänta sig att vi som verkar inom yrken som ytterst bygger på en djup respekt för alla människors lika värde skulle ha större motståndskraft. Men även i vår sektor frodas uppenbarligen kulturer som tillåter, eller i varje fall inte förmått hindra, trakasserier mot de som är i beroendeställning.

I uppropet riktas frågan till oss, liksom till andra på ansvariga nivåer, om hur vi tänker förändra den rådande situationen, vilka konkreta åtgärder vi tänker vidta och med vilken tidsplan.

Som dekaner vid landets medicinska fakulteter har vi ansvar för alla studenter som utbildar sig inom de vårdprofessioner som finns inom vårt ansvarsområde. Våra studenter är verksamma på universitetet men också i vården under verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Även om ansvaret för VFU också vilar på den landstingskommunala sektor inom vilken den bedrivs, är det naturligtvis vårt ansvar att, tillsammans med regioner, landsting och kommuner, säkerställa att våra studenter har en bra studie- och arbetsmiljö även under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Vid alla våra universitet finns redan idag riktlinjer för vad som gäller om studenter eller andra utsätts för sexuella trakasserier eller olika former av diskriminering. Men det är uppenbart att detta inte räcker. Det vi behöver hantera nu är hur vi ska göra dessa riktlinjer kända så att det är klart för alla studenter hur de ska agera vid fall av misstänkta eller bekräftade trakasserier. Vi kommer göra detta i samverkan med programledningar och med berörda studentorganisationer för att säkerställa att detta blir åtgärder som uppfattas som ändamålsenliga av våra studenter. Alla som utsatts för övergrepp, trakasserier eller kränkningar – och alla som bevittnat eller hört talas om något sådant – ska känna sig trygga i att de kan berätta om det och att de då kommer att bemötas med respekt och bli tagna på allvar, och framförallt att chefer på alla nivåer kommer att agera beslutsamt och ansvarsfullt utifrån sådana uppgifter.

Vi kommer också möta företrädare för regioner och landsting med ansvar för VFU, för att – i de fall det inte redan finns – ta fram gemensamma handlingsplaner för att på motsvarande sätt säkerställa att studenter under VFU vet hur de ska hantera fall av trakasserier och våga anmäla när detta förekommer.

En fråga som på många sätt är svårare, men nödvändig, är hur vi ska kunna sätta stopp för det slags händelser vi fått redovisat i #utantystnadsplikt och andra upprop, liksom att kunna bryta den trend som framkommer i studentundersökningar med allt fler studenter som upplever sig negativt särbehandlade. För detta måste vi en ha en kultur vid våra universitet och inom hälso- och sjukvården där trakasserier och diskriminering inte accepteras. Vi kommer fortsätta arbetet för detta, det är allas vårt ansvar och alla chefsnivåer behöver arbeta tillsammans för att en nolltolerans mot kränkningar och trakasserier efterlevs. Det är vår förhoppning att den diskussion som nu skapas i samhället utifrån det som startat som #metoo ska bidra till att bryta den tidigare tystnadskulturen.”


För landets medicinska fakulteter:

Eric Hanse, dekan, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Anders Gustafsson, dekan för forskning, Karolinska Institutet

Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning, Karolinska Institutet

Johan D. Söderholm, dekan Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Gunilla Westergren Thorsson, dekan, Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Patrik Danielson, dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Eva Tiensuu Janson, dekan Medicinska fakulteten, Uppsala universitet

Kerstin Nilsson, dekan, Fakultetsnämnden för medicin och hälsa, Örebro universitet