Publicerad: 2009-06-17 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Läkare efterfrågar bättre stöd vid arbete med sjukskrivningar

[PRESSMEDDELANDE 2009-06-17] Andelen vårdcentralsläkare som har många sjukskrivningsärenden har minskat betydligt på bara några år. Många läkare efterfrågar bättre stöd från sina chefer och landsting när det gäller handläggning av sjukskrivningar och tydligare policy kring detta. Det visar en rapport från Karolinska Institutets sektion för försäkringsmedicin som offentliggörs idag.

Kristina AlexandersonFoto: Camilla Svensk

Rapporten bygger på en omfattande enkät som skickades till samtliga yrkesverksamma läkare i Sverige i oktober 2008. Av dessa svarade omkring 22 500, alltså 61 procent. Svaren har även jämförts med en motsvarande enkät 2004 till läkarna i Stockholm och Östergötland. Resultatet visar att ungefär två tredjedelar av läkarna arbetar med sjukskrivningsärenden i någon omfattning. De läkare som visade sig ha flest sjukskrivningsärenden finns inom ortopedi, företagshälsovård, smärtmottagning och onkologi. Däremot har andelen vårdcentralsläkare med sjukskrivningsärenden mer än fem gånger per vecka minskat betydligt de senaste fyra åren, från 62 till 39 procent.

- Ett positivt resultat är att det nationella försäkringsmedicinska beslutstödet som infördes 2007/2008 i hög grad tycks ha nått ut. Det används av många läkare och fungerar som ett stöd, i synnerhet för läkare med kortare erfarenhet i yrket, och det underlättar kontakten med patienter och Försäkringskassan, säger professor Kristina Alexanderson, som lett arbetet med rapporten.

Många läkare upplever att sjukskrivning är en problematisk arbetsuppgift. Särskilt problematiskt upplevdes bedömning av patienters funktions- och arbetsförmåga och många vill ha ett gemensamt verktyg för detta. Flertalet tillfrågade läkare vill fördjupa sin kompetens i försäkringsmedicinska frågor, exempelvis om egna och andra aktörers möjligheter och skyldigheter i samband med sjukskrivningar.

En tredjedel av läkarna ansåg att landstingets satsning på att förbättra sjukvårdens handläggning av patienters sjukskrivning inte var tillräcklig. Endast en femtedel arbetar på en klinik eller mottagning som har en väl förankrad policy för sjukskrivningsfrågor. En tredjedel anger att de saknar stöd från sin närmaste chef kring handläggning av sjukskrivningsärenden. Variationen mellan olika typer av kliniker och mottagningar respektive landsting var dock stor och fördjupade analyser behövs, menar Kristina Alexanderson.

- Ett annat intressant resultat var att över hälften av läkarna är nöjda eller ganska nöjda med kontakten med Försäkringskassan, även om de angav olika typer av problem. Det vanligaste önskemålet för framtiden är att ha en kontaktperson på Försäkringskassan som läkaren snabbt kan nå vid behov, säger Kristina Alexanderson.

Projektet är ett av många som bedrivs vid Karolinska Institutets sektion för försäkringsmedicin, för att få fördjupad kunskap om sjukskrivningsprocessen, i detta fall ur läkares perspektiv. Resultaten används som underlag för utvärdering av åtgärder eller för kommande interventioner, på nationell och lokal nivå. Rapporten kommer under dagen att överlämnas till Socialdepartementet.

För frågor, kontakta: