Publicerad: 2017-04-18 11:45 | Uppdaterad: 2017-04-18 13:08

Kvinnors livskvalitet påverkas negativt av p-piller

Det vanligaste kombinerade p-pillret i Sverige har en negativ inverkan på kvinnors livskvalitet men ger ingen ökning av depressiva symtom. Det visar en stor randomiserad, placebokontrollerad studie av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Fertility and Sterility.

Angelica Lindén Hirschberg– Trots att uppskattningsvis 100 miljoner kvinnor i världen använder p-piller vet vi idag förvånansvärt lite om p-pillrets effekt på kvinnors hälsa. Det vetenskapliga underlaget är mycket begränsat vad gäller p-pillrets effekt på livskvalitet och depression och det finns ett stort behov av randomiserade studier där p-piller jämförs med placebo, säger professor Angelica Lindén Hirschberg vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet.

Hon har lett just en sådan studie tillsammans med docent Niklas Zethraeus vid institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet, Anna Dreber Almenberg vid Handelshögskolan och Eva Ranehill vid Universitetet i Zürich. 340 friska kvinnor i åldrarna 18–35 gavs slumpmässigt tre månaders behandling med antingen verkningslösa piller (placebo) eller p-piller innehållande etinylöstradiol och levonorgestrel, den vanligaste formen av kombinerade p-piller i Sverige. Varken försöksledare eller försökspersoner visste vilken behandling som gavs till vem.

Kvinnorna som fick p-piller skattade sin livskvalitet signifikant lägre än de kvinnor som fick placebo. Både den generella livskvaliteten och specifika aspekter såsom humör/välmående, självkontroll och energinivå påverkades negativt av p-piller. Däremot sågs ingen signifikant ökning av depressiva symtom.

Bör beaktas vid val av preventivmetod

Eftersom förändringarna var relativt små måste resultaten tolkas med viss försiktighet, påpekar forskarna. För enskilda kvinnor kan dock den negativa inverkan på livskvalitet vara av klinisk betydelse.

– Detta skulle i vissa fall kunna vara en bidragande orsak till låg följsamhet och oregelbunden användning av p-piller. Denna möjliga försämring av livskvalitet bör uppmärksammas och beaktas i samband med förskrivning av p-piller och vid val av preventivmetod, säger Niklas Zethraeus.

Den typ av kombinerade p-piller som användes i studien (etinylöstradiol + levonorgestrel) rekommenderas i Sverige i första hand då den anses ha lägst blodproppsrisk bland de kombinerade p-pillren. Resultaten från studien kan inte generaliseras till andra sorters kombinerade p-piller eftersom de kan ha olika riskprofil och biverkningar.

Studien finansierades av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Forte, Swiss National Science Foundation, Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet och ALF-medel.

Publikation

Niklas Zethraeus, Anna Dreber, Eva Ranehill, Liselott Blomberg, Fernand Labrie, Bo von Schoultz, Magnus Johannesson, Angelica Lindén Hirschberg
A first choice combined oral contraceptive influences general well-being in healthy women - a double-blind, randomized, placebo-controlled trial
Fertility and Sterility, online 18 april 2017, doi:10.1016/j.fertnstert.2017.02.120