Publicerad: 2011-08-22 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Koppling mellan barnastma och ADHD i tonåren

[NYHET 2011-08-22] Forskare vid Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus visar i en studie på tvillingar, som publiceras i vetenskapstidskriften Allergy, att det finns en koppling mellan barnastma och ökad risk för ADHD i tonåren. Resultaten av studien indikerar också att sambandet till viss del har ärftlig orsak.

Catarina Almqvist MalmrosFoto: Rosie Alm

Det har sedan tidigare funnits en misstanke om ett samband mellan lungsjukdom såsom astma och neuropsykiatrisk sjukdom som ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn och ungdomar. Det tidsmässiga sambandet eller huruvida det finns gemensamma riskfaktorer i arv och miljö har dock varit outforskat. Syftet med den nu aktuella tvillingstudien var därför att undersöka det tidsmässiga sambandet mellan astma och symptom på ADHD samt effekten av faktorer i arv och miljö.

Tvillingar delar tidiga miljöfaktorer i livmodern och ofta även uppväxtmiljö. Enäggstvillingar delar dessutom 100 procent av arvsmassan och tvåäggstvillingar 50 procent av de särskiljande generna. Till studien TCHAD (Twin study of CHild and Adolescent Development) inom det svenska Tvillingregistret vid Karolinska Institutet rekryterades 1812 tvillingar i 8-9-årsåldern. Barnen fick tillsammans med sina föräldrar svara på ett frågeformulär om astma och symptom på ADHD samt bakgrundsfaktorer såsom socioekonomi, födelsevikt, kön och zygositet (en- eller tvåäggstvillingar) och astmamedicinering. Frågeformuläret upprepades då tvillingarna var 13-14 år gamla. Baserat på personnummer inhämtades uppgifter om födelsevikt från det Medicinska födelseregistret.

Sambandsanalyser mellan astma och symptom på ADHD med justering för bakgrundsfaktorer och zygositet visade att barn med astma vid 8-9 års ålder hade dubbelt så stor risk för ADHD vid 13-14 års ålder, jämfört med barn utan astma. Tvillinganalyser antydde att 68 procent av sambandet mellan astma och symptom på ADHD hade ärftlig orsak. Resultatet var oberoende av användning av astmamediciner.

Astma är en av de vanligaste sjukdomarna hos barn med en förekomst på 6-8 procent. ADHD är också relativt vanligt med en förekomst på 3-5 procent. Strategier att tidigt identifiera barn som löper risk att diagnosticeras med neuropsykiatrisk sjukdom kan minska sjukdomsbördan.

Publikation:

Mogensen N, Larsson H, Lundholm C, Almqvist C

Association between childhood asthma and ADHD symptoms in adolescence - a prospective population-based twin study

Allergy, epub ahead of print 21 May 2011, September 2011 paper issue

För frågor, kontakta: