Publicerad: 2016-02-04 18:04 | Uppdaterad: 2016-08-31 16:20

Konsistoriet tillsätter extern granskning

Karolinska Institutets styrelse (konsistoriet) har i dag fattat beslut om en extern granskning av ”Macchiarini-ärendet”. Granskningen ska omfatta vad som förevarit inom Karolinska Institutet (KI) sedan kirurgen Paolo Macchiarini rekryterades som gästprofessor 2010 fram till i dag, då han av rektor meddelats att hans anställning inte kommer att förlängas. Konsistoriet bedömer att en sådan granskning är viktig som ett led i arbetet med att återvinna KI:s förtroende hos allmänheten, forskarsamhället, medarbetare och studenter.

Konsistoriet har enligt Högskolelagen det yttersta ansvaret för verksamheten inom KI. Däri ligger att fastställa och granska processer för styrning, kontroll, riskhantering och ledning. Enligt Högskoleförordningen har konsistoriet också en avgörande roll vid utseende av rektor, varav följer ett ansvar att kontinuerligt följa att rektor och de ledande befattningshavare han eller hon utser inte brister i kompetens och omdöme.

Granskningen kommer att ledas av en mycket erfaren jurist, som själv står för den slutliga rapporten. Välmeriterad medicinsk forskningskompetens, sannolikt inte från Sverige, bör biträda i arbetet. Den som uppdras att leda arbetet kommer själv att fatta beslut om övriga personer som ska medverka i granskningen och vilka andra resurser som behövs för uppdragets fullgörande. KI:s internrevision, ett organ direkt under konsistoriet, kommer också att vara en resurs för granskningen.

Vilka personer som ska utföra granskningen blir förhoppningsvis klart under nästa vecka.

Konsistoriets beslutsrätt avgränsas av Högskolelagens kap 2 § 6. Frågor som kräver vetenskaplig kompetens får inte avgöras av konsistoriet. Det är sålunda – exempelvis – inte konsistoriet som bestämmer om KI ska bedriva forskning om konstgjorda luftstrupar. Det är inte heller konsistoriet som bedömer misstankar om forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskning, eller överprövar beslut om sådana.

Granskningen avser det som faller inom konsistoriets ansvarsområde. Det är alltså inga medicinskt vetenskapliga sakfrågor som ska bedömas. Exempel på frågor som den externa granskningen bör omfatta är:

  • Har några lagöverträdelser eller andra formella fel begåtts vid rekryteringen av Macchiarini eller senare under hans anställningstid?
  • Gjordes tillräckliga efterforskningar i samband med rekryteringen?
  • Har tillräckligt gjorts från institutions- och universitetsledning för att följa Macchiarinis verksamhet för att säkerställa att den uppfyller vetenskapliga och forskningsetiska krav?
  • Har dokumentationen av forskningsverksamhet skett i enlighet med de regler och den praxis som gäller inom KI?
  • Har ansvarsfördelningen mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset varit tillräckligt tydlig och har samverkan dem emellan varit tillfyllest ur forskningens och den kliniska verksamhetens synvinkel?
  • Har ansvarskedjan från institution till rektor och Konsistorium fungerat tillfredställande?
  • Har något – eller tillräckligt – gjorts för att säkra att Macchiarinis bisysslor är förenliga KI:s vetenskapliga och etiska krav?
  • Var handläggningen av den anmälan om oredlighet i forskning som riktades mot Macchiarini korrekt?
  • Varför förlängdes Macchiarinis anställning 2015, trots de tveksamheter som då uppenbarligen fanns kring hans verksamhet?

Konsistoriet ser gärna att granskningen innehåller rekommendationer inför framtiden, exempelvis om ändringar i interna regelverk och kontrollsystem, om det anses befogat. Även förslag till ändringar i det nationella regelverket kan föras fram, vilka i så fall kan vidarebefordras av konsistoriet till statsmakterna.

Det är konsistoriets förhoppning att granskningen kan vara avslutad till sommaren, men om en hög kvalitet i granskningen kräver längre tid väger det tyngre.

Konsistoriet har förtroende för rektor Anders Hamsten och har uppmanat honom att kvarstå som rektor under den tid granskningen pågår. Om granskningens resultat leder fram till ett annat ställningstagande är ingenting som det nu finns anledning att spekulera om.

Protokoll från konsistoriets sammanträde med beslut om en extern granskning i Macchiarini-ärendet (§ 4)

Läs också: Rektors kommentar till styrelsens beslut