Publicerad: 2016-01-28 11:03 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:24

Kommentar till SVT:s dokumentär ”Experimenten”

Kommentar: I tre program har Sveriges Television granskat den KI-anställde forskaren Paolo Macchiarini. Programmen har visat på uppgifter som är nya för Karolinska Institutets ledning och det kan bli aktuellt att återuppta den utredning om misstänkt oredlighet i forskning som riktats mot Paolo Macchiarini.

– Min slutsats är att vi behöver undersöka och värdera det som framkommit i SVT:s granskning och om det finns skäl till det så kommer vi att öppna ärendet på nytt, säger Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten.

Anders Hamsten reagerar starkt på det som visas i SVT-dokumentären och som bland annat rör operationer som Macchiarini genomfört i Ryssland.

– Vi har sett bilder i SVT:s dokumentär som är förskräckliga, och jag känner starkt med patienterna och deras anhöriga. Många av de förhållanden, såsom de framställs i programmet, är totalt oförenliga med KI:s värdegrund och vad vi förväntar oss av våra medarbetare. Om det skulle vara så som det sägs i programmet att patienter har lurats eller övertalats till att genomgå operationer på tveksamma grunder så är det naturligtvis helt oacceptabelt.

Paolo Macchiarini har nu en ettårig, tidsbegränsad anställning som forskare på Karolinska Institutet. Vad som händer med hans anställning vid KI är för tidigt att säga.

– De uppgifter som har presenterats i SVT-dokumentären och i andra medier är naturligtvis graverande, men vi dömer ingen på medieuppgifter utan vi måste själva gå till botten med det här, säger Anders Hamsten.

Paolo Macchiarini har under 2010-2015 varit deltidsanställd på Karolinska Institutet och haft en godkänd bisyssla i Krasnodar, Ryssland. KI:s ledning har känt till att han opererat och forskat där, men de uppgifter om etiken kring operationerna som beskrivs i dokumentären är nya för Anders Hamsten.

– De tre patienter som Paolo Macchiarini opererat på Karolinska Universitetssjukhuset 2011 och 2012 var svårt sjuka och bedömdes ha mycket kort tid kvar att leva. Vi har utgått från att så även var fallet med de patienter som opererades i Krasnodar.

Karolinska Institutet tillåter inte bisysslor som är förtroendeskadliga och så som Macchiarinis verksamhet i Ryssland beskrivs i Dokument inifrån hade bisysslan inte godkänts enligt Anders Hamsten.

– KI ska nu se över om universitetets bisyssloredovisning behöver utvecklas vidare för att ge större möjlighet att bedöma bisysslors potentiella förtroendeskadlighet.

Med start 2014 genomförde Karolinska Institutet en omfattande utredning om misstänkt forskningsfusk av Paolo Macchiarini. I det beslut i ärendet som fattades i augusti 2015 friades Macchiarini från misstankar om forskningsfusk, samtidigt som han kritiserades för oaktsamhet och för att vissa delar av publikationerna inte nådde upp till KI:s och vetenskapssamhällets högt ställda krav på kvalitet. KI:s utredning handlade inte om vårdfrågor eller sjukvårdsetik kring de operationer som utförts på Karolinska Universitetssjukhuset utan hade att ta ställning till om artiklarna återgav fakta korrekt vid den tidpunkt då de publicerades.

Denna utredning ledde bland annat fram till att KI tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset inlett ett arbete med att se över gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och forskning.

Ansvarsfördelningen mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset är sådan att det medicinska och behandlande ansvaret för de patienter som opererats i Sverige ligger inom ramen för sjukhusets verksamhet. Sedan 2013 har det inte skett några operationer i Sverige, och den sista operationen i Ryssland skedde i juni 2014.

I en artikel i tidskriften Vanity Fair publicerades den 5 januari uppgifter om att Macchiarini ska ha lämnat felaktiga uppgifter i sitt CV i samband med sin anställning vid KI 2010. Detta undersöks för närvarande av Karolinska Institutet.

– Karolinska Institutet har som akademisk institution uppgiften att skapa ny kunskap och för det behövs nytänkande forskare. Under rekryteringen av Paolo Macchiarini 2010 gjordes de gängse bedömningar och kontroller som i de allra flesta fall leder helt rätt. KI har under lång tid strävat efter att bygga upp kunskap inom det nya området regenerativ medicin, och vid den tidpunkten bedömdes det då rätt att anställa Paolo Macchiarini.

Karolinska Universitetssjukhusets kommentar.