Publicerad: 2022-12-05 11:23 | Uppdaterad: 2022-12-05 11:30

Kolinesterashämmare hjälpte patienter med Alzheimers sjukdom att bevara njurfunktionen

Forskare från institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (Eriksdotter forskargrupp) i samarbete med MEB-institutionen (Carrero forskargrupp) och Clintec-institutionen (Bruchfeld forskargrupp) vid KI har nyligen fått sin studie publicerad i Kidney International (IF 19). Detta är den första studien som kopplar aktivering av det kolinerga antiinflammatoriska systemet till njurskador hos människor.

Illustration
Foto: Getty Images

–I denna observationsstudie visar vi att användningen av kolinesterashämmare är kopplat till bevarande av njurfunktion, säger Hong Xu, MD PhD, biträdande lektor och försteförfattare av artikeln.

Kolinesterashämmare är en grupp läkemedel som rekommenderas för behandling av Alzheimers sjukdom. Även om målorganet för denna grupp av läkemedel är hjärnan, kan hämning av enzymet kolinestreras påverka njurarna genom stimulering av vagusnerven och antiinflammatoriska effekter. Vår studie visar att hos patienter med Alzheimers sjukdom är användning av kolinesterashämmare associerad med en 18% lägre risk för njurfunktionsnedsättning jämfört med Alzheimer patienter utan sådan behandling.

Varför är detta viktigt?

Detta är den första studien som undersöker kolinesterashämmare som en potentiell behandling för njursjukdom. Nya prekliniska studier tyder på att det kolinerga antiinflammatoriska systemet kan spela en viktig roll vid behandling av kroniska njursjukdomar. Vår studie är det första steget för att undersöka om kolinesterashämmare gynnar patienter med kronisk njursjukdom. Detta skulle kunna utgöra en ny behandlingsmöjlighet för dessa läkemedel som funnits sedan 90-talet, med kända riskprofiler och låga kostnader. 

Hur utförde ni studien?

Studien baserades på data från SveDem (Svenska registret för kognitiva/demenssjukdomar) och SCREAM-biomarkörregistret för njurfunktion (Stockholm CREAtinine Measurements project) med 6 800 patienter med Alzheimers sjukdom behandlade med kolinesterashämmare och en matchad kontrollgrupp på 5 000 obehandlade patienter med Alzheimers sjukdom. Resultaten visade att behandling med kolinesterashämmare var förknippad med en 18% lägre risk för njurfunktionsnedgång under tio års uppföljning och en 21% lägre dödlighet hos patienter med Alzheimers sjukdom jämfört med obehandlade.    

Vad är nästa steg?

Våra kliniska fynd stöder preklinisk forskning som påvisat en roll för det kolinerga antiinflammatoriska systemet för att bevara njurfunktionen. Som nästa steg undersöker vi möjligheten att utföra planera en klinisk prövning för att bekräfta den skyddande effekten av kolinesterashämmare bland patienter med kronisk njursjukdom.