Publicerad: 2022-12-05 17:17 | Uppdaterad: 2022-12-05 17:17

KI:s sjuksköterskeutbildning har genomgått en nationell tematiskt granskning

Under året har KI:s sjuksköterskeutbildning, tillsammans med sjuksköteutbildningar vid 24 andra svenska lärosäten, genomgått en av Universitetskanslersämbetets nationella tematiska granskningar. Granskningen har haft fokus på hur utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen arbetar för att studenterna ska nå utvalda examensmål för färdighet och förmåga.

Syftet med Universitetkanskersämbetets tematiska granskning har varit att:

  • granska hur lärosätena arbetar med att säkerställa och skapa förutsättningar för att studenterna når examensmålen för färdighet och förmåga
  • identifiera förbättringsområden och styrkor
  • ge tillfälle till lärosätena att värdera sitt arbete och utbyta erfarenheter
  • skapa kunskap om vilka resultat som uppnåtts

Granskningen har resulterat i graderade rekommendationer kring vad i utbildningen vid respektive lärosäte bör respektive kan utveckla. Det har inte ingått någon prövning av examenstillstånd i samband med granskningen, men alla lärosäten ska lämna in en åtgärdsredovisning av hur de graderade rekommendationerna hanterats senast 1 november 2023. Lärosätena måste besvara hur bör-rekommendationerna har hanterats, men kan även redogöra för arbetat med båda typerna av de graderade rekommendationerna för att skapa bästa möjliga kvalitetsutveckling. I sin sammanfattning lyfter UKÄ:s bedömargrupp bland annat att:

  • Kompetensförsörjningen är en gemensam utmaning för alla lärosäten där det finns utvecklingsområden för den strategiska kompetensförsörjningen på lång sikt.
  • En annan gemensam utmaning är att säkerställa tillräckligt många kliniska placeringar med hög kvalitet i sjuksköterskeutbildningarna.
  • För att kunna säkerställa studenternas färdighet och förmåga kopplat till omvårdnadsprocessen, behöver fler lärandeaktiviteter utvecklas som inkluderar både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. För att ytterligare stärka studenternas kompetens inom yrkesområdet bör interprofessionellt teamarbete utvecklas, eftersom samtida hälso- och sjukvård ska utföras av team och genom interprofessionellt teamarbete.

Sjuksköterskeutbildningen vid KI har erhållit ett fåtal bör-rekommendationer som i huvudsak berör bibehållande av lärarförsörjning, kartläggning av kliniska handledare med högskolepedagogisk handledarutbildning inriktad mot VFU, samt utarbetande av studiehandledningar för kurser med VFU.

UKÄ kommer att genomföra ett webbinarium om den nationella bilden i den tematiska utvärderingen av utbildning som leder till sjuksköterskeexamen den 9 december. Vid webbinariet kommer utvärderingens ordförande att presentera och diskutera de övergripande resultaten från utvärderingen för att ge en bild av hur det ser ut för sjuksköterskeutbildningarna på en nationell nivå.

Webbinariet riktar sig till alla som är intresserade av sjuksköterskeutbildning. Är du intresserad kan du anmäla dig här: Hur kan vi utveckla sjuksköterskeutbildningarna? Lärdomar från en tematisk utvärdering (invajo.com)