Publicerad: 2019-09-19 12:29 | Uppdaterad: 2019-09-19 12:42

KI:s examensenkät 2019: studenter generellt nöjda med sin utbildning

Karolinska Institutets gemensamma examensenkät för samtliga 37 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå har nu genomförts för tredje året. Enkäten genomförs två gånger per år, för de programmen med examen i januari respektive juni. Svarsfrekvensen för de svenska programmen var 51 % och 71 % för de internationella. Antalet studenter som besvarade enkäten var totalt 1023.

Resultaten visar att studenterna generellt är nöjda med sin utbildning och att de skulle rekommendera Karolinska Institutet som lärosäte till blivande studenter.

Studenterna upplever i hög grad att deras utbildning är utformad med en tydlig progression och att utbildningens innehåll utgår från aktuell forskning. Vidare känner studenterna sig i stor utsträckning förberedda för sitt kommande arbetes krav på samarbetsförmåga, kritiskt tänkande, kommunikationsförmåga, problemlösningsförmåga och att kunna använda vetenskapliga metoder. De upplever att utbildningens utformning i hög grad uppmuntrar till självständighet i deras lärande och de känner sig förberedda för att arbeta inom det område de har studerat och att beakta etiska perspektiv i sitt kommande arbete.

Resultatet på vissa frågor indikerar att utbildningarna upplevs som svagare när det handlar om att informera studenterna om deras möjligheter att påverka programmets kurser och studenterna upplever i något mindre grad att de uppmuntras till att delta i utvecklingen av kurserna i sitt program. Resultatet visar även att en viss andel studenter inte upplever att de känner sig förberedda på att arbeta med globala hälsofrågor eller till att bidra till hållbar utveckling (i synnerhet för studenterna i de svenska programmen).

Resultaten har skickats ut till samtliga program och en rapport där de samlade resultaten presenteras finns nu tillgänglig.

Kontakt

Zoe Säflund Pedagogisk Utvecklare
+46852483692