Publicerad: 2023-02-20 11:17 | Uppdaterad: 2023-02-20 13:12

KI:s årsredovisning inlämnad till regeringen

KI:s årsredovisning för 2022 lämnades in till regeringen den 17 februari.

Under 2022 omsatte KI 7,9 miljarder kronor, vilket var en ökning med 4 procent jämfört med 2021. Som tidigare år står forskning och utbildning på forskarnivå för 84 procent av den totala omsättningen. 

De senaste åren har KI:s forskare årligen publicerat omkring 7 000 vetenskapliga artiklar. Av dessa artiklar har ungefär 90 procent publicerats i samarbete med aktörer utanför det egna universitetet, i Sverige eller utomlands.

Antalet helårsstudenter uppgick 2022 till 6 629 och antalet helårsprestationer till 6 138, vilket är i nivå med föregående år. Under 2022 påbörjade 399 nya doktorander sina forskningsstudier vid KI vilket är en ökning jämfört med de två tidigare åren då antalet var runt 380.

Antalet årsarbetskrafter var under året 4 867, varav 61 procent kvinnor och 39 procent män. Det är en uppgång med 83 årsarbetskrafter jämfört med 2021. Totalt antal lärare var 798 varav 91 procent var disputerade. Antalet professorer har ökat från 335 årsarbetskrafter 2021 till 340 årsarbetskrafter 2022. För 2022 var andelen kvinnor som anställdes som professor 30 procent (5 kvinnor av totalt 18), vilket är en minskning från 2021 då andelen kvinnor var 40 procent.

Kontakt

Outi Sjölund Verksamhetscontroller
08-52486706