Publicerad: 2022-02-24 09:29 | Uppdaterad: 2022-02-25 15:37

KI:s årsredovisning inlämnad till regeringen

KI:s årsredovisning för 2021 lämnades in till regeringen den 22 februari.

Under 2021 omsatte Karolinska Institutet (KI) 7,6 miljarder kronor, vilket var en ökning med 238 miljoner kronor jämfört med 2020. Forskning och utbildning på forskarnivå stod för 84 procent av den totala omsättningen. Forskningsintäkterna var till 53 procent externt finansierade i form av bidrag.

De senaste åren har KI:s forskare årligen publicerat omkring 7 000 vetenskapliga artiklar. Av dessa artiklar har ungefär 90 procent publicerats i samarbete med aktörer utanför det egna universitetet, i Sverige och utomlands.

Antalet helårsstudenter uppgick 2021 till 6 487 och antalet helårsprestationer till 6 006. Antalet helårsstudenter var i nivå med föregående år, men var fördelade på annat sätt. Prestationsgraden återgick till tidigare nivå efter en tillfällig ökning under 2020. Under 2021 påbörjade 380 nya doktorander sina forskningsstudier vid KI vilket är en återgång till tidigare nivåer efter en nedgång år 2019.

Antalet årsarbetskrafter var under året 4 787 vilket är en ökning med 52 årsarbetskrafter i jämförelse mot föregående år. Ökningen finns främst bland forskare, biträdande lektorer samt teknisk och administrativ personal.

Totalt antal lärare var 806 varav 93 procent var disputerade. För 2021 var andelen kvinnor som anställdes som professor 40 procent (8 kvinnor av totalt 20), vilket är en minskning från 2020 då andelen kvinnor var 50 procent.