Publicerad: 2014-09-26 15:20 | Uppdaterad: 2015-12-01 13:39

KI utvecklar cancerdiagnostik och behandling i nytt europeiskt konsortium

Cancer är fortfarande den sjukdom som dödar flest människor i världen. För att råda bot på detta krävs nya strategier och därför skapas nu ett nytt europeiskt konsortium – Cancer Core Europe – där sex av Europas främsta cancercentra ingår. Karolinska Institutet är ett av dem.

– KI vill vara med och skapa förbättrade behandlingsmetoder för cancerpatienter i Sverige och övriga världen. Det här är en unik möjlighet att bidra och därför går vi nu in i det europeiska konsortiet där all kompetens för en avancerad cancerforskning finns samlad, säger Ulrik Ringborg, professor vid Karolinska Institutet.

Cancerproblemet växer – inom två decennier beräknas antalet nyinsjuknade och antalet patienter som avlider i sjukdomen att öka med 60 procent och patienter med kronisk cancer tros öka med cirka 300 procent. Sjukdomen är komplex och ofta svårbehandlad och inom varje diagnos finns en mängd undergrupper som kräver just sin specifika behandlingsform.

För att på ett effektivt sätt kunna utveckla en individualiserad behandling krävs både stora patientvolymer och avancerade teknologiska resurser. Många länder, inklusive Sverige, är alldeles för små och är därför beroende av samverkan med internationella cancerforskningscentra. I EU pågår därför sedan drygt tre år tillbaka ett stort samarbetsprojekt, Eurocan Platform, där 23 av Europas mest forskningsintensiva cancercentra deltar.

Sex av dessa, som har ett starkt fokus på utveckling av nya behandlingsstrategier mot cancer och som har en avancerad klinisk prövningsverksamhet, har nu valt att ingå ett tätare och mer långsiktigt samarbete. Tanken är att dessa centra på elektronisk väg ska dela på patientdata, biologiskt vävnadsmaterial, olika typer av mätmetoder samt resultat och uppföljning. Detta för att sedan kunna skynda på utvecklingen av individualiserade behandlingsmetoder.

– Målet är att vi i förväg ska kunna veta vilken behandling som passar till en viss typ av cancer. Vi ska kunna ge rätt terapi, vid rätt tidpunkt till rätt person och hoppas därmed på ett trendbrott för att kunna balansera det ökande cancerproblemet. Jag tror att samarbetet ger större chanser att förbättra livskvaliteten, förlänga överlevnaden och bota fler patienter i framtiden, säger Ulrik Ringborg.

Karolinska Institutet är i dag starkt när gäller basal- och preklinisk forskning och satsar nu stort på att stärka den kliniska cancerforskningen. Som ett led i detta har Karolinska Institutets cancernätverk, KICancer, fått ett ekonomiskt stöd av Radiumhemmets Forskningsfonder på 15 miljoner kronor för att under tre år strukturera forskningen mot individualiserad behandling.

– Team av läkare och prekliniska forskare ska inom ramen för detta samverka kring flera olika cancerformer, vilket kommer att vara ett viktigt bidrag till Cancer Core Europe-konsortiet, säger Ingemar Ernberg ordförande i KICancer.