Publicerad: 2009-08-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI utarbetar handlingsplan för att möta en eventuell pandemi

Den nya influensan A(H1N1)v aktualiserar vikten av en god beredskap inför en eventuell pandemi. Rektor uppdrar därför till en arbetsgrupp att ge förslag på en handlingsplan för vilka åtgärder som behöver vidtas inför en sådan möjlig utveckling. I den händelse hälso- och sjukvården utsätts för stor belastning kan detta komma inverka negativt på Karolinska Institutets utbildning och forskning, varför ett sådant scenario bör beaktas.

Huvudpunkter i handlingsplanen

Exempel på områden som ska uppmärksammas i handlingsplanen är hur smittspridning inom Karolinska Institutet ska kunna förhindras eller minimeras, hur undervisningen ska kunna fortgå även om många lärare insjuknar samtidigt och vilka nyckelfunktioner som måste vara bemannade för att verksamheter ska fungera. Handlingsplanen ska också innehålla förslag på informationsinsatser.

Arbetsgruppen består av:

- Professor Jan Albert, Smittskyddsinstitutet

- Dekanus för utbildning, professor Sari Ponzer

- Personaldirektör Ylva Lindberg

- Informatör Susanne Rådström

- Säkerhetschef Annika Sjöborg

Arbetsgruppen ska presentera sin handlingsplan för rektor den 15 september. Rektor uppdrar åt gruppen att fortsatt bevaka händelseutvecklingen.