Publicerad: 2013-01-25 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-11 13:01

KI presenterar en strategi för samarbete med universitet i Kina

[NYHET 2013-01-25] Karolinska Institutet, KI, har tagit fram en strategi för ökad vetenskaplig samverkan med Kina. I strategin pekas ett antal forskningsområden ut, och dessa anses särskilt lämpade för samarbeten med kinesiska lärosäten. Målet är att utveckla och stärka samarbeten där kinesiska universitet och KI kan komplettera varandra på ett framgångsrikt sätt. Denna långsiktiga plan är nu lämnad till Vetenskapsrådet som en intresseanmälan för att kunna söka de särskilda forskningsmedel för forskningssamarbeten med Kina som väntas utlysas senare i år.

KI har i dag nära kontakt med ett 30-tal universitet i Kina. Totalt pågår ett 70-tal KI-projekt som involverar enskilda forskare eller institutioner i Kina. Sedan 1980-talet har ungefär 300 kinesiska studenter disputerat vid Karolinska Institutet. Av dem har cirka en femtedel återvänt till Kina, där flera har uppnått toppositioner vid kinesiska universitet. Ytterligare en tiondel har gjort karriär inom KI - och några har även hunnit bli professorer.

- Det finns djupa och väl rotade relationer mellan KI och olika universitet i Kina. I samråd med dessa kontakter har vi identifierat forskningsområden som anses särskilt väl lämpade för fördjupade samarbeten, säger Ingemar Ernberg, professor i tumörbiologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi och vetenskaplig koordinator för Karolinska Institutets Kina-samarbeten.

Dessa områden är regenerativ medicin, inklusive neurovetenskap och stamceller, vaskulär biologi, nanomedicin, cancerforskning inklusive molekylär epidemiologi, genomik och tumörimmunologi, translationell medicin och folkhälsa. Tungt vägande har varit att samtliga områden ska ge ömsesidig nytta för båda ländernas forskningsbehov och sjukvårdsutveckling. När det gäller till exempel translationell medicin och folkhälsa kan Sverige dra nytta av den mer folkrika kinesiska befolkningen, medan Kina vill bygga upp biobanker och patientregister av svensk modell. Motsvarande ömsesidiga vinster går att beskriva inom samtliga de forskningsområden som Karolinska Institutet pekar ut i sin Kina-strategi. När det gäller området folkhälsa gynnar samarbetet med en så viktig aktör som Kina det globala folkhälsoarbetet.

Nu vill KI fördjupa samarbetet med kinesiska universitet, och förhandlingar pågår med några av Kinas högst rankade lärosäten. Samarbetet ska omfatta utbytesprogram på alla nivåer, från studenter på grundutbildning till gästforskarnivå. Det yttersta målet är gemensamma laboratoriefaciliteter där KI-forskare kan leda gemensamma forskargrupper i Kina.

- Partneruniversiteten kommer att väljas ut med stor hänsyn till de forskningsområden som Karolinska Institutet har identifierat i sin Kina-strategi. Avgörande är också att finansiella satsningar matchas från den kinesiska sidan, vilket också kommer att vara ett viktigt mått på det kinesiska engagemanget, säger Ingemar Ernberg.

Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, och Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande, Formas, kommer gemensamt att utlysa minst 5 miljoner kronor per år för forskning som bygger på svensk-kinesiska samarbeten. Endast universitet med en strategisk plan samarbeten med Kina kan söka dessa medel och därför har KI precis sänt sin plan till Vetenskapsrådet.