Publicerad: 2009-07-22 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI organisatör av internationellt symposium om sjukvården i låg- och medelinkomstländer

Vilken roll har privatsektorn inom hälso- och sjukvården i låg- och medelinkomstländer och hur kan den offentliga sektorn arbeta med privata aktörer? Det är frågor som belysts i flera seminarier och diskussioner i en internationell heldagskonferens i anslutning till iHEAs (international Health Economics Association) världskongress i hälsoekonomi i Beijing.

Fler av världens ledande forskare inom ämnet deltog i symposiet som anordnades av Karolinska Institutet i samarbete med bland andra UCSF, Stanford och Rockefeller Foundation. Bland de studier som redovisades framkom att den privata sektorn i låg- och medelinkomstländer får en allt mer framträdande roll i många länder, även inom utbildningssektorn.

En av deltagarna var doktor David Bishai från John Hopkins Bloomberg School of Public Health som talade om "social franchising" - en metod för tillväxt som kombinerar sociala mål med framgångsrika affärer - som ett sätt att öka kvaliteten på hälso- och sjukvården inom privatsektorn.

Ett annat exempel på hur den offentliga sektorn kan arbeta med privata aktörer presenterades av Birger Forsberg, universitetsadjunkt vid institutionen för folkhälsovetenskap vid KI, som studerat utkontraktering av primärvård i Indien.

- Våra studier visar att den viktigaste aspekten att ta hänsyn till vid utkontraktering av primärvård är organisationens praktiska fälterfarenheter tillsammans med demonstrerad förståelse av projektet. Aspekter såsom organisationens finansiella tillgångar och omsättning samt eventuella tidigare projekt ger ingen tillförlitlig prediktion för projektets genomförande på ett tillfredsställande sätt, sade Birger Forsberg.

För mer information, kontakta: