Publicerad: 2016-12-20 10:20 | Uppdaterad: 2024-01-17 11:08

KI fäller Paolo Macchiarini och tre medförfattare för oredlighet i forskning

Karolinska Institutet har i dag fattat beslut i ett av flera oredlighetsärenden som har koppling till Paolo Macchiarini. I korthet innebär beslutet att huvudförfattaren och tre medförfattare till artikeln anses vara skyldiga till forskningsfusk. För två av författarna, som är mer juniora, finns förmildrande omständigheter.

Ärendet gäller artikeln ”Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats” som publicerades i tidsskriften Nature Communications 2014 där Paolo Macchiarini är huvudförfattare. Det är den första av flera artiklar av Paolo Macchiarini som granskats på nytt efter att tidigare rektor beslutat att fria forskarna från forskningsfusk men samtidigt konstaterade att artiklarna innehåller både slarv och brister.

Efter dokumentären Experimenten och dåvarande rektors avgång, valde vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright, att öppna flera ärenden på nytt, och begära yttranden från expertgruppen för oredlighet vid Centrala etikprövningsnämnden.

Karin Dahlman-Wright och vikarierande prorektor Henrik Grönberg kommenterar i dag beslutet i det första ärendet i en artikel på DN Debatt:

”KI:s beslut i själva oredlighetsfrågan ansluter sig till yttrandet från expertgruppen för oredlighet vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN. KI delar också CEPN:s syn att det finns förmildrande omständigheter för de mer juniora författarna. Vidare delar KI synen att den som sätter sitt namn på en vetenskaplig artikel bär ett ansvar. Men vad gäller huruvida alla medförfattare i en studie som bedömts innehålla fusk, kan ställas till svars för hela den publicerade studien kommer KI till en annan slutsats än CEPN.”

Eftersom frågan är principiellt mycket viktig har KI bett Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp rörande forskningsfusk om råd. Deras slutsats är ”Således kan medförfattares ansvar inte kategoriskt utkrävas och det är inte självklart att alla medförfattare i en studie som bedömts innehålla fusk, kan ställas till svars för hela den publicerade studien ... Bedömning måste göras från fall till fall genom att höra de inblandade medförfattarnas beskrivning av omständigheterna kring studiens utförande och publicering.”.

Den aktuella studien inkluderar ett flertal olika metoder som utförts av medförfattare. Den som är expert på en viss metod kan sakna förutsättningar att ta ansvar för de sammantagna slutliga resultaten och därför har varje författares ansvar bedömts individuellt.

KI gör bedömningen att Paolo Macchiarini och ytterligare tre av artikelförfattarna har haft insyn och överblick i hela eller stora delar av processen, och ska fällas för forskningsfusk. De övriga författarna har bidragit med delar som inte bedöms oredliga och de har inte heller haft möjlighet att ha en överblick över eller insyn i hela projektet.

Vad gäller påföljden är två seniora författare i dag inte anställda vid Karolinska Institutet. Några åtgärder mot dem på arbetsrättslig grund är därför inte aktuella. De två juniora forskare har stått i en beroendeställning till de mer seniora forskarna i forskningsgruppen. Dessutom har processen varit mycket utdragen. Dessa omständigheter får ses som förmildrande, varför de tilldelas en erinran.