Publicerad: 2015-12-10 15:21 | Uppdaterad: 2015-12-10 15:25

Karolinska Institutets inspel till forskningspropositionen

Nästa år lägger regeringen fram en forskningsproposition för de kommande tio åren. Under hösten har lärosäten och andra aktörer haft möjlighet att lämna in sina synpunkter. I sitt remissvar till regeringen pekar Karolinska Institutet på en rad nödvändiga beslut och åtgärder.

Karolinska Institutet anser att bemyndiganden bör ges i budgetprocessen och att ändringar bör göras i högskoleförordningen respektive inkomstskattelagen för att kunna:

  • ge lärosätena ökade beslutsbefogenheter, bl.a. för att vid internationell samverkan kunna använda anslagsmedel utomlands
  • förlänga tiden för meriteringsanställningen forskarassistent från fyra till sex år, för att skapa en grundbult i ett tydligare karriärsystem för unga forskare
  • förbättra möjligheterna för rekryteringar av ledande, etablerade internationella forskare

Karolinska Institutet anser att en betydande ökning av basanslagen är nödvändig under den närmaste tioårsperioden bl.a. för att:

  • öka antalet meriteringsanställningar för unga forskare
  • anställningar som lektor och professor i högre utsträckning än nu ska kunna finansieras via basanslaget
  • möjliggöra införskaffande av ny nödvändig teknisk infrastruktur
  • skapa förutsättningar för ökad internationalisering
  • stärka utbildningens forskningsanknytning

Karolinska Institutet anser att Vetenskapsrådets och Fortes anslag för projektbidrag ska höjas eftersom dessa är kvalitetsdrivande, har stor betydelse för forskningens förnyelse och för forskare i början av karriären.

Karolinska Institutet anser att särskilda satsningar bör göras på svensk forskning inom miljögenomik och precisionsmedicin vid SciLifeLab, på svensk forskning inom toxikologiska vetenskaper vid Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper (Swetox), på etablering av en nationell stamcellsbiobank vid KI, och på translationsforskningscentra belägna vid tre av landets universitetssjukhus för implementering av forskningsresultat i hälso- och sjukvården.

Karolinska Institutet anser att den särskilda satsningen på Strategiska forskningsområden (SFO:er) ska fortsätta med oförändrad total anslagsram.

Dokument