Publicerad: 2008-10-14 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Karolinska Institutets etikpris tilldelas Annika Tibell

Annika Tibell, docent vid Karolinska Institutet får priset för sitt klara och tydliga etiska förhållningssätt och engagemang i frågor som rör organdonationer och transplantationer; alltifrån mötet med patienter och anhöriga till internationellt arbete, bland annat för att skydda enskilda donatorers integritet.

Annika Tibell har vid sidan av sin transplantationskirurgiska verksamhet, varit aktiv i en rad etikkommittéer, angående forskning på såväl människor som på försöksdjur. För närvarande är hon verksamhetschef vid transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, samt ordförande för The Transplantations Societys etikkommitté.

För Sveriges del anser Annika Tibell att det är viktigt att få upp frågan om organdonation på dagordningen med målet att det ska vara naturligt för var och en att ta ställning till om man vill donera sina organ eller ej. Detta för att efterlevande släktingar ska slippa göra svåra ställningstaganden, men också för att eventuellt öka tillgången på organ. I Sverige har undersökningar visat att en stor del av medborgarna har en positiv inställning till organdonation. Men trots det, konstaterar Annika Tibell, har mindre än hälften tagit aktiv ställning genom att registrera sig i donationsregistret, bära donationskort eller informera sina anhöriga.

Internationellt ligger fokus i dag på skyddet av den levande organgivaren. Många länder saknar eller har bristfälliga skyddsregler när det gäller donation och transplantation. Bristande regelverk gör det också svårt att komma åt transplantationsturism och den handel med organ som förekommer. Det är också viktigt att främja donation från avlidna även i dessa länder.

Annika Tibell anser att det viktigaste som hittills hänt för att motverka dessa kommersiella krafter är den deklaration som antogs av 78 länder vid en konferens i Istanbul i år. Just sådana allmänt antagna principer länder emellan är den rätta vägen att gå, enligt henne. Gemensamma, internationellt giltiga regler, tillsammans med öppenhet och insyn, krävs för att få allmänhetens förtroende, vilket hon menar är helt avgörande för transplantationsverksamheten.

Priset delas ut vid en ceremoni i samband med Karolinska Institutets professorsinstallation i Berwaldhallen den 28 oktober 2008. Syftet med priset är att öka det etiska medvetandet på Karolinska Institutet och att uppmärksamma goda förebilder bland medarbetarna.