Publicerad: 2008-09-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Karolinska Institutet tilldelar pris till innovativ forskare i medicinsk pedagogik

[Pressmeddelande 2008-09-02] Geoffrey R. Norman, professor i klinisk epidemiologi och biostatistik vid McMaster University i Hamilton, Ontario, Kanada, är årets mottagare av Karolinska Institutets Pris för Forskning i Medicinsk Pedagogik. Han kommer att tilldelas priset, samt en prissumma på EUR 50,000, vid en ceremoni i Stockholm den 28 oktober.

- Professor Norman tilldelas priset för sin nyskapande forskning inom medicinsk pedagogik. Hans forskning har haft en betydande inverkan på vår förståelse av klinisk medicin, samt vår kännedom av komplexa ämnen som mönsterseende, kliniska resonemang och klinisk problemlösning, säger professor Peter Aspelin, ordförande i Karolinska Institutets priskommitté.

Professor Normans huvudsakliga forskning avser ämnesområdet diagnostisk slutledning  hur läkare och annan vårdpersonal kommer fram till en diagnos. Hans forskning har visat att medicinska experter använder två sorters kunskap för att ställa diagnoser. Den ena är den formella analytiska kännedomen om symtom och fysiologiska mekanismer. Den andra är kunskap baserad på erfarenhet av hundratals eller tusentals patienter de har undersökt. Experimentella studier har visat att dessa individuella erfarenheter lagras i minnet och kan användas för att lösa nya problem, även om klinikern själv sannolikt är omedveten om denna process.

Dessa resultat väckte frågan hur studenters lärande sker. Professor Norman har här bidragit till den teoretiska grunden för problembaserat lärande, som används vid medicinska högskolor över hela världen. Han har också forskat inom många andra områden knutna till medicinsk utbildning, såsom datorbaserat lärande, simulering inom kliniskt lärande, och grundvetenskapernas roll inom medicinsk utbildning. I nuläget forskar han kring användningen av avancerad simulering inom klinisk inlärning.

- Hans forskning kännetecknas av teoretisk stringens och metodologisk skicklighet. Han har givit väsentliga bidrag för att utveckla ämnesområdet kvantitativ analys. Därvid har han väl utnyttjat sin gedigna bakgrund som fysiker, och har kunnat ge sina läsare tydliga förklaringar av statistiska metoder och hur de har använts, tillägger Aspelin.

Professor Norman - som själv säger att han "snubblade in" på ämnesområdet medicinsk pedagogik - har visat att konventionella metoder inom pedagogiken ibland kan vara mer effektiva än högteknologiska lösningar. Han menar att forskare behöver förstå mer om vilka starka sidor och begränsningar som finns i hur människor tänker, så att teknologins fördelar kan användas bättre. Till exempel har hans forskning påvisat att inlärning av anatomilära med hjälp av 3D-teknologi kan vara ett hinder om en person har dålig rumsuppfattning.

- Ibland är det viktigt att titta på vad datorer kan göra som böcker inte kan, men vi måste också beakta hur våra hjärnor behandlar information. Datorer kan hjälpa oss att få 3D-vyer av den mänskliga anatomin, till exempel, men detta leder inte alltid till de bästa inlärningsresultaten. Våra hjärnor behandlar information lättare när bara två sidor, såsom fram- och baksidan av ett föremål, visas, säger Geoffrey Norman.

- Utmaningen ligger i att utveckla nya sätt att distribuera kunskap, baserade på teknologi men utgående från förståelse av hur vi tänker och lär oss, fortsätter professor Norman.

- Att ge ny information är inte tillräckligt om den inte omsätts i praktiken. Vi måste förstå den psykologi som styr hur vi tillgodogör oss och tillämpar ny information, säger Norman.

Professor Normans bidrag har varit av enorm betydelse för medicinsk praxis och ämnesområden såsom kunskapsmätning, kliniska färdigheter, visuell uppfattningsförmåga, och utveckling av kursplaner för utbildning inom hälso- och sjukvård över hela världen.

I en kommentar till sitt pris säger professor Norman:

- Det är ett stort erkännande. Priset, och särskilt Karolinska Institutet, är så välkända inom mitt verksamhetsområde att utnämningen är en fjäder i hatten både för mig personligen och för McMaster University. Och även om jag planerar att jobba några år till så är priset en angenäm kulmen på en lång karriär.

Priset har initierats och finansierats av Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse och syftar till en långsiktig kvalitetshöjning av medicinsk utbildning.

För mer information, kontakta: