Publicerad: 2017-11-09 12:30 | Uppdaterad: 2024-01-17 16:08

Karolinska Institutet kommenterar UKÄ:s beslut i Macchiarini-ärendet

Kommentar: Universitetskanslersämbetet (UKÄ) riktar i dag allvarlig kritik mot Karolinska Institutet i ett tillsynsbeslut ställt till KI:s styrelse, konsistoriet, som gäller frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet vid Karolinska Institutet under perioden 2013 till 2016. UKÄ har granskat ett antal frågor som faller inom ämbetets tillsynsansvar.

UKÄ konstaterar i sitt beslut att KI har underlåtit att till fullo utreda Macchiarinis bisysslor, inte har utrett flera misstankar mot honom angående oredlighet i forskning, på ett ofullständigt sätt genomfört de utredningar om oredlighet i forskning som faktiskt har inletts avseende Macchiarini, samt har förlängt en av hans anställningar i strid med anställningsordning vid Karolinska Institutet.

Med anledning av bristerna kommer UKÄ att under år 2018 följa upp KI:s arbete med åtgärdsplanen, granska styrdokument och ärenden inom utvalda områden och ta särskilda stickprov.

Sammantaget framför UKÄ kritik som framkom i den externa utredning som konsistoriet beställde i februari 2016, efter den massiva kritik som riktades mot Karolinska Institutet i samband med SVT-dokumentären Experimenten. Den externa utredningen leddes av Sten Heckscher och presenterades i september 2016. Rekommendationerna i Heckschers utredning samt den internrevision som genomförts på Clintec, ligger till grund för den åtgärdsplan som dåvarande vikarierande rektor lade fram i oktober 2016.

Konsistoriets ordförande Mikael Odenberg kommenterar i dag UKÄ:s beslut:

– Det råder full samsyn mellan Karolinska Institutet och Universitetskanslersämbetet när det gäller KI:s hantering av ett antal frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet. Det är uppenbart att jakten på vetenskaplig excellens gick överstyr och att allvarliga misstag och fel begicks vid KI. Under ledning av KI:s rektor pågår nu ett omfattande arbete med att implementera den åtgärdsplan som omhändertar rekommendationerna i den utredning som Sten Heckscher gjorde på konsistoriets uppdrag. Det är ett arbete som syftar till att snabbt rätta till uppenbara brister i bland annat regler, regeltillämpningar och arbetsrutiner, säger Mikael Odenberg och fortsätter:

– Jag välkomnar att UKÄ under 2018 avser att följa upp arbetet med åtgärdsplanen. Det ser vi som ett stöd i vårt fortsatta arbete. Åtgärdsplanen är dock bara en liten del av det som måste göras. Långsiktigt handlar det om att förändra kultur och förhållningssätt, lyfta etikfrågorna till en högre nivå i såväl utbildning som forskning och säkerställa både en god regelefterlevnad och en hög etisk medvetenhet i alla delar av organisationen. Den omständigheten att rättsväsendet inte ansåg sig kunna ställa Macchiarini till svars understryker ytterligare det ansvar som faller på akademien att själv hålla rent.

Rektor vid Karolinska Institutet Ole Petter Ottersen välkomnar också UKÄ:s beslut:

– Beslutet kommer att följas upp och tillföras allt annat arbete som vi gör för regelefterlevnad och etisk medvetenhet i organisationen. Vi kommer även att knyta UKÄ:s genomlysning till vår nya Strategi 2030 som vi har påbörjat arbetet med. Nu måste vi se framåt. KI ska gå stärkt ut ur den kris som har varit, säger Ole Petter Ottersen.