Skip to main content

Karolinska Institutet i Almedalen 2018

Karolinska Institutets forskare och medarbetare medverkar i flera programpunkter under årets Almedalsvecka i Visby den 2-8 juli 2018. Här hittar du några av de seminarier och debatter där vi deltar.

Seminarium som arrangeras av Karolinska Institutet

Vem tar ansvar för världens hälsa? Om hur oväntade allianser kan ge en hållbar värld.

Tisdag 3 juli, kl 14.50 - 16.00 (ny tid!)

Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Möjlighet till hälsa hänger tätt ihop med säkerhet och miljö samt ekonomisk och social hållbarhet. För att uppnå de globala mål som FN satt upp för hållbar utveckling till år 2030 krävs samarbeten över sektorer, discipliner och geografiska gränser. Ansvaret är allas. Hur ska det ske?

Program

Följ med på en Hans Rosling-inspirerad resa i Sverige och i världen – nu och fram till år 2030

Helena Nordenstedt, forskare i global hälsa, Karolinska Institutet och SIGHT Fellow och Tobias Alfvén, forskare i global hälsa, Karolinska Institutet och SIGHT Fellow

Vem tar ansvar för världens hälsa?

Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet

Panelsamtal om hur oväntade allianser kan ge en hållbar värld

Moderator: Carl Johan Sundberg, professor, Karolinska Institutet

Han vill att forskningen tar ansvar

Fler människor på jorden måste få tillgång till god vård och hälsa, menar Karolinska Institutets rektor. Ole Petter Ottersens vision om vad den medicinska forskningen och utbildningen ska bidra med är både global och långsiktig. Vägen dit ska gå via god etik, öppenhet och dialog med omvärlden.

På väg mot en bättre värld

I september 2015 antog Förenta nationernas generalförsamling Agenda 2030, en framtidsvision för en bättre värld som inkluderar 17 globala hållbarhetsmål och 169 delmål. Nu arbetar alla länder för fullt med att ta fram egna handlingsplaner.

 

Fler evenemang där forskare från KI deltar

AI och robotar kan revolutionera vården – men vilka är de etiska utmaningarna?

Måndag 2 juli, kl 09:00 - 10:15

Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3

Artificiell intelligens kan bli ett verktyg för hälso- och sjukvården vid bl.a. diagnostisering, screening och behandling. Men vilka är de etiska fallgroparna? Kommer de mänskliga mötena att minska och hur förändrar detta i så fall hälso- och sjukvården?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Smer

Medverkar gör bland andra Max Gordon, ortopedspecialist och forskare, Karolinska Institutet

Ett rop på hjälp – vad gör vi åt att våra barn och unga mår så dåligt?

Måndag 2 juli, kl 10:00 - 11:30

Gotlands museum, Strandgatan 14

På tio år har den psykiska ohälsan fördubblats bland barn och unga i åldern 10–17 år. Fenomenet gäller hela Norden, men starkast är utvecklingen i Sverige. Varför är det så?

Arrangör: FORTE

Medverkar gör bland andra Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri och forskare, Karolinska Institutet.

Skeletthälsa och levnadsvanor under 5000 år

Måndag 2 juli, kl 10:30 - 12:30

Lokal B23, Cramérgatan 6

Våra levnadsvanor har ändrats dramatiskt från stenåldern fram till i dag. Ska vi leva mer som de forntida invånarna för att behålla en starkare benstomme?

Arrangör: Uppsala universitet Campus Gotland

Medverkar gör bland andra Maria Sääf och Eva Samnegård från Karolinska Institutet.

Kan vi uppnå effektivare och mer jämlik hälsa genom egenvård?

Måndag 2 juli, kl 11:00 - 12:00

Cramérgatan 8, trädgården

Många uttrycker att hälso- och sjukvårdssystemet behöver förändras i grunden så att den bättre möter patienternas behov och kompetens. En väg att gå är från att endast leverera vård till att också stödja patienters egenvård. Vilka är möjligheterna och utmaningarna?

Arrangör: Projektet Spetspatienter, Region Norrbotten

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, forskare/spetspatient och Therese Scott Duncan, doktorand/spetspatient från Karolinska Institutet

AI för hjärtat. Kan smarta algoritmer rädda hjärtan och eliminera vårdköer?

Måndag 2 juli, kl 13:00 – 14:00

Slottsterrassen 6

I Sverige görs årligen över 8 miljoner besök i vården relaterat till hjärtat, och väntetider till specialistvården är allt för långa. Kan nya digitala, medicintekniska lösningar baserade artificiell intelligens råda bot på detta, och kan tidig prediktion leda till en mer jämlik och effektiv vård?

Arrangör: Coala Life AB, Läkartidningen

Medverkar gör bland andra Karin Schenck-Gustafsson, professor, Karolinska Institutet

Politisk styrning eller akademisk frihet för samhällsproblemens lösning – reflektioner över vägval

Måndag 2 juli, kl 13:30 – 14:00

Studentcentrum, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Politikerna vill ha universitetens hjälpa att lösa de stora samhällsutmaningarna och universiteten vill ta ansvar och antar utmaningen. Hur ska relationer mellan akademi och politik se ut, förstår man förutsättningarna för den andres arbete och villkoren för framgång?

Arrangör: Uppsala universitet

Medverkar gör bland andra Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet

Smärtpatienten och vården - ett drama om onödigt lidande

Måndag 2 juli, kl 13:20 - 14:40

Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Uppskattningsvis 40 procent av alla svenskar lever med långvarig eller återkommande smärta i varierande grad. Trots nationella riktlinjer och en nationell smärtplan finns ingen tydlig process för omhändertagande av patienterna. Hur länge ska smärtpatienter lida i onödan när hjälp finns att få?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Grünenthal

Medverkar gör bland andra Gunilla Brodda Jansen, docent, enheten för rehabiliteringsmedicin, Karolinska Institutet

Varför dricker äldre alltmer alkohol – och var går gränsen för riskbeteende?

Måndag 2 juli, kl 14:00 - 14:45

Newman/Bildascenen, Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12

Vårt förhållande till alkohol har förändrats, och nu varnar Socialstyrelsen för att äldre dricker mer än tidigare. Vad påverkar våra dryckesvanor? Var går gränsen för riskbeteende? Är det farligt att dricka ett glas vin till maten varje dag – och vad kan jag som anhörig eller vän göra?

Arrangör: RPG – Riksförbundet Pensionärsgemenskap, Studieförbundet Bilda, Hela Människan, Libris förlag

Medverkar gör bland andra Sven Andreasson, professor i socialmedicin, alkoholläkare, Karolinska Institutet.

Barn som växer upp i kriminella familjer

Måndag 2 juli, kl. 14:30 - 15:15

Hamnplan, H205

Det är inte i första hand socio-ekonomiska faktorer i sig som avgör om någon blir kriminell, utan de värderingar och attityder som förmedlas av föräldrar, kamrater och skola. Hur utvecklar vi polisens förebyggande arbete för att hjälpa barnen?

Arrangör: Polisen

Medverkar gör bland andra Niklas Långström, forskare vid Karolinska Institutet.

Hur kan vi bidra till ett samhälle i rörelse för psykisk hälsa?

Måndag 2 juli, kl 15:00 - 16:00

Psykisk Hälsa Huset, Kinbergs plats 8

Det är väl känt att fysisk aktivitet kan verka både förebyggande och behandlande av psykisk ohälsa som kostar samhället 70 miljarder per år och ovärdeligt mänskligt lidande.

Arrangör: Psykiatrifonden

Medverkar gör bland andra Lina Martinsson, psykiater och forskare vid Karolinska Institutet

Hur kan vården bli bättre på att ta hand om gömda grupper? Exemplet familjär hyperkolesterolemi.

Måndag 2 juli, kl 15:20 – 16:10

Läkartidningen, Slottsterrassen 6

Familjär Hyperkolestrolomi, FH, är vår vanligaste nedärvda sjukdom och Socialstyrelsen har satt som mål att hälso- och sjukvården ska identifiera 80 procent av alla patienter till 2025. idag är endast 10 procent identifierade, men vissa landsting har kommit långt genom enkla rutiner inom vården.

Arrangör: Amgen

Medverkar gör bland andra Mats Eriksson, professor, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet

Vem äger information om din kropp? Framtidens hälsa vs den personliga integriteten

Måndag 2 juli, kl 16:00 - 17:00

Lojsta 2, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Med avancerade analysmetoder kan forskare, företag och sjukvård använda hälsodata för att utveckla nya behandlingar. Hur väger vi personlig integritet mot möjligheten till forskning och förebyggande vård? Går det att skydda integriteten samtidigt som vi använder datan för innovation och bättre vård?

Arrangör: Stockholms Handelskammare, Bayer Sverige

Medverkar gör bland andra Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet

AI tar över vården och drivs av de globala teknologijättarna – hur säkrar staten jämlikhet?

Måndag 2 juli, kl 17:45 - 18:30

Restaurang Vinäger, Hästgatan 4

AI tar över allt större delar av vården och de globala teknologijättarna leder utvecklingen. Vad blir statens roll när vård erbjuds utanför de offentligt finansierade verksamheterna, och hur säkras jämlikhet och vårdkvalitet?

Arrangör: Accenture

Medverkar gör bland andra Martin Ingvar, professor, Karolinska Institutet

Digitala lösningar för jämlik vård och frigjorda resurser

Tisdag 3 juli, kl 10:00 – 11:00

Asunden, Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter kan vi flytta vården närmare patienten, korta vårdköer på fysiska vårdenheter och allokera resurser samt spetskompetens till hela landet på lika villkor. Hur kan de digitala utmaningarna överkommas utan att hejda möjligheterna?

Arrangör: Sirona Health Solutions

Medverkar gör bland andra Carl Johan Sundberg, professor, Karolinska Institutet

När allt kraschar mitt i livet – hur kan vi minska antalet kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa?

Tisdag 3 juli, kl 10:00 - 11:00

Biskopsgatan 1A

Psykisk ohälsa är ett av de vanligaste hälsoproblemen och är också den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Det är i hög grad kvinnor som drabbas och konsekvenserna är stora för den enskilda, familjen samt samhället i stort. Vad kan vi göra för att bryta denna negativa utveckling?

Arrangör: Shire

Medverkar gör bland andra Charlotte Skoglund, forskare, Karolinska Institutet

Psykiatrin bortom nationella riktlinjer – vad händer för patienten när riktlinjer saknas?

Tisdag 3 juli, kl 10:30 – 11:30

Psykisk Hälsa Huset, Stopet 11, Kinbergs plats 8

Många patienter i psykiatrisk vård upplever symptom och svårigheter som inte lätt täcks in av riktlinjer för behandling. För att psykiatrin på bästa sätt ska kunna möta dessa patienters vårdbehov behövs kompletterande system för planering och utvärdering för såväl enskilda behandlare som ledning.

Arrangör: Psykisk Hälsa Huset

Medverkar gör bland andra Clara Hellner Gumpert, professor i barn- och ungdomspsykiatri, FoUU-direktör, Karolinska institutet, Stockholms läns sjukvårdsområde

Hjärna Tillsammans. Från stuprör och utanförskap till delaktighet och samverkan för hjärnskadade

Tisdag 3 juli, kl 10:45 - 11:30

Café Strandporten, Birgers gränd 1

Personer med stroke/förvärvad hjärnskada vittnar om att akutsjukvården fungerar utmärkt, men att det finns stora brister när det gäller samordning, rehabilitering, planering och uthålliga insatser i samhället som kan möjliggöra återgång till ett så aktivt liv som möjligt. Hur kan trenden vändas?

Arrangör: Hjärna tillsammans

Medverkar gör bland andra Lena Von Koch, senior professor, Karolinska Institutet

Kommer en omreglerad spelmarknad att leda till ökat spelmissbruk

Tisdag 3 juli, kl 12:30 – 13:30

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

En aktuell fråga inom beroendeområdet berör den förestående omregleringen av spelmarknaden och frågan om spelberoende får utrymme i regeringens kommande ANDT-strategi är avgörande.

Arrangör: U-FOLD, Uppsala universitet

Medverkar gör bland andra Anne Berman, professor, Karolinska Institutet

Ökad tillgänglighet till nationell forskningsinfrastruktur inom life science

Tisdag 3 juli, kl 13:00 - 14:00

Sal B23, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Hög tillgänglighet för svenska forskare till nationell forskningsinfrastruktur vid våra universitet är en förutsättning för Sveriges fortsatta konkurrenskraft som forskningsnation inom life science. På vilka sätt är tillgängligheten begränsad idag och hur skall en ökad tillgänglighet uppnås?

Arrangör: Uppsala Universitet, MedFarm, SciLifeLab

Medverkar gör bland andra Annika Jenmalm Jensen, infrastrukturdirektör, SciLifeLab, Karolinska Institutet

Hur kan förskolan bidra till en bättre hälsa för våra barn?

Tisdag 3 juli, kl 13:00 - 13:45

Innergård som vetter mot Hästgatan 13

Stillasittande, fetma och mycket skärmtid. Forskning visar att många barn rör sig för lite i kombination med sämre kost. Hur kan Sveriges förskolor främja god hälsa, fysisk aktivitet samt positiva matvärderingar för våra barn?

Arrangör: Norlandia Förskolor

Medverkar gör bland andra Mai-Lis Hellenius, professor, Karolinska Institutet

Jämlik beroendevård - Finns den?

Tisdag 3 juli, kl 14:30 - 16:00

Uppsala universitet, B-huset, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B23

Åtgärdsplanen för implementering av de nya riktlinjerna för missbruks- och beroendevård förordar ökad tillgång till LARO-program, utbildning om överdoser och tillgång till motgiftet naloxon, allt med avsikt att optimera och nå full jämlikhet inom svensk beroendevård, men kommer dessa mål att uppnås?

Arrangör: U-FOLD, Uppsala universitet

Medverkar gör bland andra Charlotte Skoglund, forskare vid Karolinska Institutet

Nycklarna till en framgångsrik digitalisering av vården

Tisdag 3 juli, kl 15:00 - 19:00

Specksrum 5

Hur går vi praktiskt tillväga för att lyckas med en effektiv digitalisering av hälso- och sjukvården? Tillsammans kommer vi att diskutera våra gemensamma erfarenheter inom framtidens vårdinformationsmiljö, artificiell intelligens och förutsättningar för att lyckas med digitaliseringen.

Arrangör: Acando

Medverkar gör bland andra Magdalena Fresk, doktorand, Karolinska Institutet

Vilka är dagens och morgondagens hälsoutmaningar, men framförallt lösningar?

Tisdag 3 juli, kl 15:00 - 16:00

Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Vinterträdgården

Hur vi ska må i framtiden är Sveriges ödesfråga nummer ett. Vi vill alla leva längre och friskare vilket medför ökade krav på sjukvården men också våra levnadsätt. Vilken betydelse har mat, skola, och nya innovationen för framtidens hälsa? Hur kommer vi se på individens ansvar för den egna hälsan?

Arrangör: Diagnos Sverige, MSD Sverige

Medverkar gör bland andra Martin Ingvar, professor vid Karolinska Institutet

Hur skapar vi ökat patientinflytande genom digitala plattformar?

Tisdag 3 juli, kl 15:30 - 16:20

Rosas Café, S:t Hansgatan 22, innergården

Vad kan vården göra för att tillvarata patienternas kraft och åsikter? Vi pratar med grundare av patientinitiativen #Sjukmat (f.d. #friskmat), War on Cancer och Fittlife kring hur patienter kan få ökat inflytande genom digitala plattformar.

Arrangör: Doctrin

Medverkar gör bland andra Anna-Karin Edstedt Bonamy, forskare vid Karolinska Institutet

Fake eller fakta om mat?

Tisdag 3 juli, kl 16:00 - 17:30

Sal F14, F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24

Vi zoomar in diskussionen om fake news, matmyter och ifrågasättande av etablerad kunskap på matområdet. Vem kan man lita på? Hur kan vi fatta kloka beslut, när vi inte har tid eller kunskap nog att ta reda på vad som är fakta eller fake?

Arrangör: SLU Sveriges lantbruksuniversitet

Medverkar gör bland andra Emma Frans, influencer och forskare, Karolinska Institutet

Vårt mål hälsa för alla kvinnor och barn – hur når vi dem?

Tisdag 3 juli, kl 16:00 - 17:15

Soberian, Kilgränd 1

Idag finns ett glapp mellan vilka som får vård och vilka som inte får det, bland annat på grund av brist på innovativ samverkan mellan civilsamhälle, akademi och vård – det måste förändras. Hur skapas samverkan som ger resultat och gör skillnad för utrikesfödda kvinnor och deras barn?

Arrangör: 1.6 miljonerklubben - ideell kvinnohälsoorganisation

Medverkar gör bland andra Solvig Ekblad, leg psykolog, professor, Karolinska Institutet

Gaming disorder - Sjuk av dataspel

Tisdag 3 juli, kl 16:30 - 17:30

Kinbergs plats 8

Gaming disorder - överdrivet dataspelande - blir sommaren 2018 en diagnos i ICD-11 efter flera års förberedelse. I Europa beräknas 1-5 % av ungdomar ha problemet. Hur väl rustade är landsting och kommuner för att behandla och förebygga beroende av dataspel?

Arrangör: Psykisk Hälsa Huset

Medverkar gör bland andra Anne H Berman, docent, leg psykolog och psykoterapeut, chef för Stödlinjen för spelare och anhöriga, Karolinska Institutet

Hur stor är musikens makt?

Tisdag 3 juli, kl 16:30 - 17:30

Kilgränd 1

Vad gör musik med oss? Varför gillar vi musik? Hur påverkar musik hälsan och kreativitet? Och kan integrationen bli bättre med hjälp av musik? Kan musikens makt även vara farlig?

Arrangör: Forskning & Framsteg, Riksbankens jubileumsfond

Medverkar gör bland andra Töres Theorell, professor, Karolinska institutet

Enhetliga begrepp för rätt sjukskrivning

Tisdag 3 juli, kl 16:00 - 16:10

Specksrum 5, Visby

Metod för att förbättra kommunikationen mellan läkare och Försäkringskassan.

Arrangör: Acando

Medverkar gör bland andra Magdalena Fresk, doktorand vid Karolinska Institutet

Från digitala vårdgivare till vårdgivare med digitala verktyg

Onsdag 4 juli, kl 09:00 - 09:50

Rosas Café, S:t Hansgatan 22, innergården

E-hälsovisionen pekar ut en tydlig målbild för år 2025. Men hur ska vi nå dit? Och vad kan vi lära av vårdgivare världen över?

Arrangör: Doctrin

Medverkar gör bland andra Anna-Karin Edstedt Bonamy, forskare, Karolinska Institutet

En daglig verksamhet enligt LSS med innehåll och mening - Vilka är hindren?

Onsdag 4 juli, kl 09:30 - 10:15

Birgers gränd 1, Full Delaktighet, Kafé Strandporten

Trots att daglig verksamhet enligt LSS ska erbjuda meningsfull och stimulerande sysselsättning för dem som beviljas insatsen, upplevs alldeles för många verksamheter som meningslösa. Vad krävs för att den största LSS insatsen ska leva upp till lagens intentioner?

Arrangör: Riksförbundet FUB

Medverkar gör bland andra Eva Flygare Wallén, forskare vid Karolinska Institutet

Från student till allmänläkare – hur förbereds läkarstudenter inför ett yrkesliv i primärvården?

Onsdag 4 juli, kl 09:50 - 10:40

Läkarförbundets tält, Slottsterrassen 6

Hur säkrar vi kompetensförsörjningen till primärvården? Utbildningsuppdraget behöver förtydligas för att framtidens läkare ska kunna växa in i sina yrkesroller. Och hur organiserar vi vården så att läkarstudenter kan vara delaktiga i verksamheten med bibehållen kontinuitet och patientsäkerhet?

Arrangör: Sveriges läkarförbund Student

Medverkar gör bland andra Carl Johan Sundberg, professor och prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Digitaliseringens möjligheter i sjukvården, nu och i framtiden

Onsdag 4 juli, kl 10:30 - 12:00

Hälsodalen, lokal Labbet, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Visionerna om hur digitaliseringen kan transformera hälsa, vård och omsorg är storslagna men verkligheten hänger inte med. Andra branscher ligger i framkant - vad kan vi lära av dem? Och vad händer med vårdsystemet när invånarna tar saken i egna händer?

Arrangör: Forum för Health Policy

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, spetspatient och forskare, Karolinska Institutet

Män och självmordsrisk

Onsdag 4 juli, kl 10:30 - 11:30

Psykisk hälsa-huset, Kinbergs plats 8

Vad är det som gör att 7 av 10 självmord är mäns? Vad behöver hända för att mäns självmordsförsök och självmord ska minska?

Arrangör: Mind, Suicide Zero, SPES och NASP vid Karolinska Institutet

Klimatångest – en ny folksjukdom?

Onsdag 4 juli, kl 11:45 - 12:15

Hamnplan, H232, Svenska Dagbladets tält

Var tredje ung svensk kvinna lider av klimatångest. Vad beror det på? Och hur kan man hantera sin klimatångest?

Arrangör: Svenska Dagbladet, Baam

Medverkar gör bland andra Emma Frans, forskare vid Karolinska Institutet

Spring i benen – men var ska jag röra mig?

Onsdag 4 juli, kl 11:00 - 11:45

Ideella trädgården, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Bara var tredje barn når de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet. Rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse. Men hur ska barnen få en möjlighet att få lämna stillasittandet och få rörelseförståelse?

Arrangör: Riksidrottsförbundet

Medverkar gör bland andra Gisela Nyberg, forskare, Karolinska institutet

Fula gubbar och pedofiler – vår stereotypa bild av förövare begränsar

Onsdag 4 juli, kl 11:30 - 12:10

S:t Hansgatan 21

Sexuella övergrepp mot barn väcker ofta starka känslor av hat och krav på stränga straff för förövaren. Men för att stoppa sexuella övergrepp mot barn måste vi se verkligheten som den är. Ibland är förövaren en mamma, en tonårspojke eller en snäll morfar. Hur ser och förhindrar vi alla övergrepp?

Arrangör: World Childhood Foundation

Medverkar gör bland andra Christoffer Rahm, chefsöverläkare i psykiatri på ANOVA (andrologi, sexual- och transmedicin) och forskare vid Karolinska Institutet

Den hälsosamma staden – möjligheter och hot för god och jämlik hälsa lokalt och globalt

Onsdag 4 juli, kl 12:00-14:00

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, Sal D22

Hur kan vetenskapligt grundat arbete för jämlik folkhälsa och för en hälsosam fysisk miljö i staden bidra? Vi problematiserar brett kring levnadsvanor, stadsplanering och urbanisering.

Arrangör: Svenska Läkaresällskapet

Medverkar gör bland andra Ole Petter Ottersen, rektor, Anna Kiessling, docent och specialist i kardiologi, universitetslektor i medicinsk pedagogik samt projektledare Levnadsvaneprojektet vid Sv. Läkaresällskapet och Tobias Alfvén, barn- och ungdomsläkare och docent i global hälsa, Karolinska Institutet

Digitalisering av vården och introduktion av nya behandlingar – varför tar det sådan tid?

Onsdag 4 juli, kl 13:15 - 14:30

S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Skafferiet, Hälsodalen

Hudcancer är den cancerform som ökar allra snabbast och det gäller också malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer. Alla är överens om att vården inom malignt melanom behöver digitaliseras och använda nya behandlingar. Varför går då införandet så långsamt?

Arrangör: Bristol-Myers Squibb

Medverkar gör bland andra Jan Lapins och Nils Wilking från Karolinska Institutet

Vad är evidens - egentligen?

Onsdag 4 juli, kl 13:15 – 14:45

Sal Kyrkan, våning två, Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26

Använder vi evidesbegreppet på ett korrekt sätt den svenska vårddebatten? Hur säkerställer vi att vetenskaplig evidens, läkarens erfarenhet och patientperspektivet samverkar i bedömningen av vad som faktiskt är “evidensbaserad medicin"?

Arrangör: Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd

Medverkar gör bland andra Isis Amer Wåhlin, forskare, Karolinska Institutet

Älska att åldras

Onsdag 4 juli, kl 13:00 - 15:30

m/s Sigrid, fartyg

Dagens 70-åringar är gårdagens 50-åringar. Vi lever allt längre och de äldre blir allt fler. En i sig positiv utveckling men som innebär utmaningar för kommuner och landsting. Hur löser vi äldrevården och omsorgen? Tar vi äldres och anhörigas oro på allvar? Klarar vi utmaningarna?

Arrangör: 1.6 miljonerklubben - ideell kvinnohälsoorganisation

Medverkar gör bland andra professorerna Mats Thorslund och Karin Schenck-Gustafsson, Karolinska Institutet

Våldtäkt – varför leder inte fler brott till åtal och fällande dom?

Onsdag 4 juli, kl 13:15 - 14:00

Hamnplan, H205 och 206

Andelen polisanmälda våldtäkter som leder till åtal och fällande dom är låg. Istället läggs många utredningar ner. Varför är dessa brott så svåra att utreda? Vilka brister finns det i polisens och andra aktörers hantering av dessa brott? Vad innebär den nya lagen av samtycke?

Arrangör: Polismyndigheten

Medverkar gör bland andra Niklas Långström, forskare vid Karolinska Institutet.

Forskning i statens tjänst - men utan anställning

Onsdag 4 juli, kl 13:30 - 14:30

Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Forskare utan anställning arbetar idag på statliga myndigheter. Varför tillåts myndigheter att hålla sig med arbetskraft utan anständiga villkor (=utan lön, utan tillgång till sociala skyddsnät)? De statliga lärosätena erbjuder stipendier istället för anställning till forskare, så kallade postdoks.

Arrangör: SULF, Sveriges universitetslärare och forskare, Naturvetarna

Medverkar gör bland andra Karin Dahlman-Wright, prorektor, Karolinska Institutet.

Var går gränsen för vad vi bör forska om? Hur vet vi om vi överträtt den?

Onsdag 4 juli, kl 14:00 - 15:00

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Vilken betydelse har det att andra länder kommer att tillåta forskning på områden vi inte anser etiska och hur ska vi förhålla oss till det? Hur långt får forskningen gå och hur väl förbereds studenter och forskare för de etiska dilemman som kommer att bli än större framöver?

Arrangör: Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF

Medverkar gör bland andra Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet

Hjärta som hjärta? Är vi alla lika?

Onsdag 4 juli, kl 14:20 - 15:20

Orsakerna att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är flera - det är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i Sverige. Hälften av alla personer med typ 2-diabetes riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Vården byggs idag huvudsakligen upp baserat på forskning kring mäns hjärtan.

Arrangör: 1.6 miljonerklubben - ideell kvinnohälsoorganisation, Boehringer Ingelheim AB

Medverkar gör bland andra professorerna Kerstin Brismar och Karin Schenck-Gustafsson från Karolinska Institutet

Sverige 2023 – Vårdsystemet är borta. Sörjt av få, ihågkommet av färre.

Onsdag 4 juli, kl 14:40 - 15:30

Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

I en nära framtid: Vårdsystemet som vi känner det är borta. Det är sörjt av få och ihågkommet av färre. Digitaliseringens påverkan har tagit fart och vi ser genomgripande förändringar. Hur ser styrningen ut? Var ligger makten?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Bonnier Healthcare

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, forskare och spetspatient, Karolinska institutet

Klinisk kunskapsstyrning från vision till verklighet

Onsdag 4 juli, kl 15:00 - 16:00

Södra kyrkogatan 11, Häggska Huset, Stora Torget

Övergången från manuellt hantverk till AI och digitala besluts- och processtöd har påbörjats. Detta ställer höga krav på ett förändrat arbetssätt hos vårdaktörer och nytänkande hos leverantörer av e-hälsolösningar. Möjligheterna är många men hur antar vi utmaningen tillsammans?

Arrangör: CompuGroup, Cambio, CGI Sverige, InterSystems

Medverkar gör bland andra Sabine Koch, professor, Karolinska Institutet

Den dolda folksjukdomen som driver bort kvinnor från arbetsmarknaden

Torsdag 5 juli, kl 10:15 - 11:00

Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Underfunktion i sköldkörteln; en växande folksjukdom som drabbar var tionde kvinna i Sverige. 45 000 sköldkörtelpatienter är sjukskrivna under längre perioder. Med rätt vård skulle fler få tillbaka sin hälsa och kunna arbeta. Vad kan vården göra för att minska de växande sjuktalen bland patienterna?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Sköldkörtelförbundet, Netdoktor

Medverkar gör bland andra professor Kerstin Brismar, Karolinska Institutet.

Organdonation - en fråga om liv och död

Torsdag 5 juli, kl 11:00 - 11:50

Slottsterrassen 6, Läkartidningens tält

Den höga donationsviljan i Sverige växlar inte ut i motsvarande grad av organdonation. För många som väntar på organ blir väntan lång med kast mellan hopp och förtvivlan och för några hinner döden före. Vad kan göras i denna fråga om liv och död och hur kan vi bättre ta tillvara fler organ?

Arrangör: Bengt von Zur-Mühlen

Medverkar gör bland andra Annika Tibell, bitr. sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet.

Den dolda folksjukdomen som driver bort kvinnor från arbetsmarknaden

Torsdag 5 juli 10:15 - 11:00

Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Underfunktion i sköldkörteln; en växande folksjukdom som drabbar var tionde kvinna i Sverige. 45 000 sköldkörtelpatienter är sjukskrivna under längre perioder. Med rätt vård skulle fler få tillbaka sin hälsa och kunna arbeta. Vad kan vården göra för att minska de växande sjuktalen bland patienterna?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Sköldkörtelförbundet, Netdoktor

Medverkar gör bland andra Kerstin Brismar, professor, Karolinska institutet

För lite fysisk aktivitet och dålig kost. 3 miljoner forskningsstudier - men vad gör vi?

Torsdag 5 juli, kl 11:30 - 12:30

Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3C

Våra barn sitter mest i Norden och unga vuxna rör sig mindre än 85-åringar. Hälsa har blivit en klassfråga. Vem ansvarar för barns hälsa på fritiden? Hur gör vi för att gå från forskning till konkret handling?

Arrangör: En Frisk Generation

Medverkar gör bland andra Gisela Nyberg, forskare vid Karolinska Institutet Mai-Lis Hellénius, professor vid Karolinska Institutet

Dödligt våld – ett livsviktigt förebyggande

Fredag 6 juli, kl 09:30 - 10:30

Lokal E31, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Dödligt våld sker ofta i bostadsmiljö, mellan personer som känner varandra och utan vittnen, vilket påverkar möjlighet till insyn och ingripande i ett akut skede. Ett panelsamtal om psykisk sjukdom och alkoholmissbruk; arbete mot våld i nära relation samt polisens utmaningar rörande skjutvapenvåld.

Arrangör: Brottsförebyggande rådet

Medverkar gör bland andra Shilan Caman, forskare, verksamhetsutvecklare, Karolinska Institutet, Rättsmedicinalverket

Deltar du i Almedalen som forskare vid KI?

Välkommen på fika med rektor och prorektor för Karolinska Institutet

Tisdag 3 juli kl. 14:30-14:50 på Wisby Strand Congress & Event, Donnersg. 2, vid bufféområdet.

Direkt därefter ges seminariet Vem tar ansvar för världens hälsa?

Är du KI-medarbetare som deltar i årets Almedalsvecka men saknas i listan ovan?

Mejla gärna infomation om den aktivitet du deltar i och dina kontaktuppgifter till Sabina Bossi.