Publicerad: 2016-09-23 07:53 | Uppdaterad: 2016-09-23 16:15

Karolinska Institutet får uppdraget att genomföra kunskapsprov för nyanlända tandläkare

Karolinska Institutet får i uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra kunskapsprov för att validera teoretiska och praktiska kunskaper hos tandläkare som utbildats utanför EU- och EES-området. Detta är en del av Socialstyrelsens arbete med att göra om hela processen för bedömning av utländska utbildningar.

Avtalet mellan Socialstyrelsen och Karolinska Institutet omfattar utformning och genomförande av ett nationellt standardiserat kunskapsprov för tandläkare med legitimation från länder utanför EU och EES med början i mars 2017.

Standardiserat kunskapsprov

Karolinska Institutet har sedan flera år genomfört kunskapsprov för tandläkare på uppdrag av Socialstyrelsen. Det nya avtalet innebär att proven kommer att förändras avsevärt till både form och innehåll.

– Vår avsikt är att proven ska bli ett standardiserat och tillförlitligt sätt att verifiera kunskaper och färdigheter hos tandläkare med examen utanför EU och EES, säger Gunilla Sandborgh Englund, professor och ledare för projektet.

Proven utformas i samarbete med CLK (Centrum för Lärande och Kunskap) på KI, som bidrar med pedagogisk, teknisk och administrativ expertis. Många anställda vid tandläkarprogrammet kommer också att vara involverade i proven. En positiv effekt av utvecklingen av nya kunskapsproven är att kvaliteten på tandläkarprogrammets ordinarie examinationer också kommer att kunna förbättras.

Nationell referensgrupp ska skapa samsyn

Institutionen för odontologi avser att utforma en nationell referensgrupp för kunskapsprovet, med syfte att skapa en samsyn kring vad som ska ingå i ett nationellt kunskapsprov och på vilken nivå som kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska examineras. Samtliga lärosäten i landet som har tandläkarprogram ska tillfrågas om att delta.

Angeläget arbete med synergieffekter

Att KI får fortsatt förtroende att genomföra de nya kunskaps- och lämplighetsprovet är något som Gunnar Nilsson, prodekan för utbildning, ser mycket positivt på.

– KI bidrar på detta sätt till att underlätta integration av nyanlända, något som från ledningshåll är ett mycket angeläget arbete. Förutom att KI får en fortsatt viktig roll i att säkerställa kvaliteten och yrkeskompetensen, medför projektet samtidigt en utveckling av examinationsformer som kan komma även våra andra utbildningar på grund- och avancerad nivå till nytta. Styrelsen för utbildning följer därför med stort intresse institutionens arbete med frågan.

Mer information

Läs mer om det nya kunskapsprovet

Kontakt

Gunilla Sandborgh Englund, professor vid Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet.
Telefon: 08-524 881 03