Skip to main content
Publicerad: 2019-11-13 14:32 | Uppdaterad: 2020-02-03 10:54

Kandidater vidare i processen för uppdraget som prorektor

KI:s studenter och medarbetare har haft möjlighet att nominera kandidater till uppdraget som prorektor. Nomineringsperioden är nu avslutad och två kandidater kvarstår, Anders Gustafsson, professor i parodontologi och Clara Hellner, professor i barn- och ungdomspsykiatri. Dessa kandidater kommer att presenteras vid Hörandeförsamlingens sammanträde den 3 februari.

Processen framåt

Lärare, studenter och övriga anställda vid KI har under nomineringsperioden nominerat kandidater via KI:s registratur. Hearings med kandidaterna hålls torsdagen den 30 januari i Solna och Flemingsberg. Därefter presenteras kandidaterna vid Hörandeförsamlingens sammanträde måndagen den 3 februari.

Kandidaterna som kommer att presenteras vidare är:

Anders Gustafsson, professor i parodontologi, tidigare vicerektor för forskning. Sedan september 2019 tf. prorektor vid KI. Presentation Anders Gustafsson inför uppdraget som prorektor.

Clara Hellner, adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri, tidigare verksamhetschef för Centrum för psykiatriforskning. Sedan oktober 2017 FoUU-direktör i Stockholms läns sjukvårdsområde. Presentation Clara Hellner inför uppdraget som prorektor. 

Tidpunkt för öppna hearings 

Alla studenter och medarbetare välkomnas till öppet hörande. Passa på tillfället att ställa en fråga vid något av följande två tillfällen torsdagen den 30 januari:

Campus Flemingsberg, kl. 09.00–10.30, hörsal H1, Alfred Nobels Allé 23.

Campus Solna, kl. 13.00–14.30, Hörsal Gustaf Retzius, Berzelius väg 3.

Den 17 februari fattar konsistoriet beslut om tillsättande av ny prorektor.

Kravprofil för prorektor

Kl är en myndighet och rektor är myndighetschef. Prorektor är rektors ställföreträdare och ska vara aktiv och väl förfaren inom någon av KI:s kärnverksamheter. Uppdraget innefattar att förena akademiskt ledarskap med de krav riksdag och regering ställer. KI:s roll och nätverk sträcker sig långt utanför landets gränser och även internationella avnämares behov och krav måste hela tiden finnas i blickfältet.

Prorektor ska:

 • ha hög integritet och kunna vara en förtroendeingivande företrädare för KI
 • ha visat prov på väl fungerande ledarskap
 • ha god samarbetsförmåga
 • ha förmåga att förena skyddet av den akademiska friheten med universitetets myndighetsroll
 • vara en internationellt erkänd och respekterad forskare
 • ha dokumenterad pedagogisk skicklighet
 • vara väl förtrogen med det medicinska ämnesområdet
 • ha god förståelse för hur ett medicinskt universitet samverkar med hälso- och sjukvården
 • ha god kommunikativ förmåga på svenska och engelska

Prorektor bör komplettera rektor i sina kunskaper och erfarenheter. Prorektor ska biträda rektor i arbetet med att implementera Strategi 2030 samt utveckla den akademiska kulturen vid KI utifrån höga etiska krav och vår värdegrund. Prorektor ska också kunna arbeta aktivt med internationalisering.

KI vill värna mångfald, jämställdhet och allas lika villkor inom akademien. Prorektor måste ha ett starkt engagemang för detta, liksom för ett hållbarhetsperspektiv i alla delar av verksamheten. Behörig att söka är den som uppfyller kraven för anställning som professor eller lektor.

Organisation för rekrytering

Styrgruppen

Inom konsistoriet har en styrgrupp för rekrytering av prorektor inrättats som har till uppgift att leda processen. Styrgruppen ska upprätta kravprofil, svara för att höra lärare, övriga anställda och studenterna samt lägga förslag till konsistoriet.

Styrgruppen består av sex personer:

 • Mikael Odenberg, ordförande, konsistoriet
 • Lisa Sennerby-Forsse, vice ordförande, konsistoriet
 • Ole Petter Ottersen, rektor
 • Paul Dickman, professor och lärarrepresentant, konsistoriet
 • Leo Ziegel, studentrepresentant 
 • B. Torkel Falkenberg, forskare och ordförande, Saco-S styrelsen på KI

Sökkommitté

Till stöd för sitt arbete har styrgruppen en sökkommitté med uppgift att söka, bedöma och för styrgruppen föreslå lämpliga kandidater till uppdraget som prorektor.

Sökkommittén består av:

 • Ole Petter Ottersen, rektor
 • Katarina Bjelke, universitetsdirektör
 • Sophie Erhardt, ordförande, valberedningskommittén inom nomineringsförsamlingen (FYFA)
 • Gunnar Nilsson, vice ordförande, valberedningskommittén inom nomineringsförsamlingen (MedS)

Hörandeförsamling

Hörandeförsamlingen ska ge sin syn på styrgruppens förslag till prorektor och består av nomineringsförsamlingens 80 ledamöter, 23 studentrepresentanter utsedda av de två studentkårerna och 23 ledamöter utsedda av personalorganisationerna plus gruppsuppleanter. Röstlängden fastställs av universitetsdirektören.

Tidplan för rekryteringsprocessen

Vecka 42–48

 • Senast 22 oktober anmäler studentkårerna, personalorganisationer samt lärarrepresentanterna vem som utsetts till ledamot för respektive grupp i styrgruppen
 • Administrativa förberedelser inom förvaltningen
 • Information om processen till anställda och studenter
 • Inbjudan till studentkårer och personalorganisationer att utse ledamöter till hörandeförsamlingen

Vecka 48

 • Inbjudan att nominera kandidater (26 november–17 december)
 • Studentkårer och personalorganisationer utser ledamöter till hörandeförsamling
 • Universitetsdirektören fastställer röstlängd för hörandeförsamlingen
 • Styrgruppen sammanträder
 • Sökkommittén påbörjar sitt arbete

Vecka 49–vecka 5

 • Sökkommittén bereder, lämnar förslag till styrgruppen
 • Styrgruppen intervjuar kandidater samt avgör vilka som ska gå vidare till hörandeförsamlingen

Vecka 5

 • Öppen hearing på Campus Solna och Campus Flemingsberg: 30 januari

Vecka 6

 • Hörandeförsamlingen konstitueras och rangordnar slutkandidater: 3 februari
 • Styrgruppen lämnar förslag till konsistoriet

Vecka 8

 • Konsistoriet utser ny prorektor: 17 februari

Vår 2020

 • Ny prorektor tillträder

 

Kontakt:

Claes-Olov Fälth, samordnare

E-post: claes-olov.falth@ki.se