Föreläsningar och seminarier Seminarieserie kring jämlik vård

2024-03-19 till
2024-11-18 Add to iCal
Campus Flemingsberg Plats: Zoom förutom 21/5 då plats är Campus Flemingsberg

Delta i vår seminarieserie om “Jämlik vård”, ledd av Anna Jervaeus och Susanne Andermo. Seminarierna kommer att ge ett tvärvetenskapligt perspektiv på normer inom hälso- och sjukvård. Serien riktar sig till doktorander och post-docs.

Dekorativ bild
Jämlik vård Foto: Generated by Bing

Seminarieledare: Anna Jervaeus & Susanne Andermo

Huvudlitteratur: Jämlik Vård - Normmedvetna Perspektiv. Studentlitteratur 2022 - ISBN: 9789144151069 

Studentlitteratur: Vetenskapliga artiklar kommer att läggas till.

Datum: 19/3, 21/5, 18/9, 18/11 2024

Plats: Zoom förutom den 21/5 då platsen är Campus Flemingsberg

Deltagare: 10-12 personer

 

Registreringslänk: 

Seminariet är nu fullbokat. Tyvärr finns det inga lediga platser i nuläget. Vi uppskattar ditt intresse och hoppas kunna välkomna dig vid en framtida händelse.

 

Bakgrund 

Svensk sjukvård ges inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner att göra det. Vi vill med seminarieserien problematisera denna fråga genom att diskutera normer kopplade till vårdandet. Seminarieserien kommer ha ett tvärvetenskapligt ämnesinnehåll för att belysa normmedvetna perspektiv i hälso- och sjukvård. Att diskutera och problematisera jämlik vård är viktigt både inom ramen för vårdutbildningar och för sjukvården. Dessutom är begreppet viktigt för att bedriva en mer inkluderande forskning, avseende alla delar i forskningsprocessen. Seminarieserien riktar sig till doktorander och post-docs. 

 

Syfte

Syftet med seminarieserien är att problematisera och diskutera begreppet jämlik vård kopplat till social kategorisering av olika slag samt vårdnormer ur olika perspektiv. Frågor om lika villkor kommer också lyftas.

 

Metod

Fyra tillfällen (två VT24 och 2 HT24) med digitala föreläsningar/presentationer och därefter diskussioner/dialog kring dagens ämne. Seminariespråk kan vara engelska och svenska. Deltagare förväntas vara förberedda inför respektive tillfälle.  

 

Resultat

Efter seminarieserien skall doktoranden/postdoktoranden kunna:

-problematisera och diskutera begreppet jämlik vård 

-relatera och analysera begreppet jämlik vård kopplat till egen forskning

 

Tillfälle 1 

Introduktion 19/3 2024 kl 10-12 Susanne Andermo, Anna Jervaeus, Kaisa Fritzell

Plats: Zoom

  • Studenterna har läst del 1 Grundläggande begrepp och perspektiv, dvs kapitel 1 och 2 och utvald/utvalda vetenskapliga publikationer.
  • De reflekterar till detta tillfälle utifrån sin forskning och kliniska erfarenheter. Studenter tar med exempel och diskussionsämnen.
  • Susanne, Anna och Kaisa m fl presenterar kort sin forskning utifrån ett jämlik-vård-perspektiv.

 

Tillfälle 2 

Henrik Eriksson, Högskolan Väst, 21/5 kl 13-15 2024

Plats: Campus Flemingsberg

  • Det akademiska arbetet 

Workshop om perspektiv, begrepp och operationalisering av dessa inom det (främst kvalitativa) skrivande/tänkande.

 

Tillfälle 3 

Elisabeth Dahlborg, Högskolan Väst, 18/9 kl 10-12 2024

Plats: Zoom

  • Seminarium kring Att vårda i en normmedveten miljö (kapitel 10)

Kapitlet tar upp olika aspekter av vårdmiljö. Miljön kan skapa både hinder och möjligheter för delaktighet och samverkan mellan professioner. Kapitlet tar upp normkritisk geografi inom omvårdnad, delat beslutsfattande och omgivningens olika dimensioner.

 

Tillfälle 4 

HT24 Ellinor Tengelin, Mittuniversitetet, 18/11 kl 13-15 2024

Plats: Zoom

  • Seminarium kring Klass, hälsa, vård (kapitel 8)

Kapitlet tar upp klass som begrepp och hur klass relaterar till ojämlikhet och sociala skillnader i hälsa. Normer och förställningar om klass och andra sociala kategoriseringar problematiseras även i förhållande till bemötande i vården. Kapitlet kopplar även till hälsoliteracitet.

 

Kontakt

Susanne Andermo Biträdande Lektor;Assisterande Lektor