Föreläsningar och seminarier Presentation av Miljöhälsorapport 2021

2021-03-23 12:30 - 15:30 Add to iCal
Online Digitalt möte

Den 23 mars arrangerar Folkhälsomyndigheten ett digitalt seminarium för att presentera Miljöhälsorapport 2021. Vid seminariet deltar flera forskare från IMM med presentationer om bland annat luftföroreningar, buller, kemikalier, allergier och inomhusmiljö, samt reflektioner kring jämlikhet i barns miljörelaterade hälsa.

Länk till program

Miljöhälsorapporten 2021 bygger på resultaten från en enkät där närmare 50 000 vårdnadshavare har svarat på frågor om exponeringar i miljön, hälsofrämjande faktorer samt miljörelaterade besvär och sjukdomar hos barn i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år. Miljöhälsorapport 2021 är den tredje rapporten som rör barns hälsa och resultaten från enkäten presenteras i förhållande till resultat från de två tidigare enkäterna om barn (2003 och 2011) och till aktuellt kunskapsläge.

Rapporten riktar sig främst till beslutsfat­tare och handläggare som arbetar med miljörelaterad hälsa på nationell, regional och lokal nivå. Den utgör ett unikt underlag för prioriteringar och åtgärder för att förebygga ohälsa och uppnå en god och jämlik hälsa, till exempel i arbetet med folkhälsopolitikens målområden, miljömålen och Agenda 2030.

Rapporten har tagits fram i samarbete med forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet.

Länk till anmälan