Föreläsningar och seminarier Postdoc seminarium: Ulrika Marklund

2021-09-30 16:00 - 17:30 Add to iCal
Online Zoom

LeGUt-projektet: Tidig lexikal utveckling och gestutveckling hos barn med typisk utveckling, döva och hörselskadade barn med cochleaimplantat samt barn med språkstörning

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63834725348

Post doc Ulrika Marklund
Påläsare: Sofia Strömbergsson, biträdande lektor
Enheten för logopedi

Abstract

Gest och tal är intimt sammankopplat, vilket märks både i tidig och senare språk- och kommunikationsutveckling. Lexikala svårigheter påvisas i olika grad hos barn med språkstörning och hos barn som fått cochleaimplantat på grund av hörselnedsättning eller dövhet. Språkstörning är också ofta associerat med andra typer av problem, där problem med gestutveckling kan ingå. Hos barn med CI, och särskilt hos utrikesfödda barn med CI, är gestutveckling mindre utforskat. Idag finns material för bedömning av ordförråd och av gester var för sig, men det saknas material för bedömning av ordförråd kopplat till gester.  

I LeGut-projektet undersöks lexikal utveckling och gestutveckling hos svensk- och utrikesfödda barn med CI på grund av dövhet/hörselskada, barn med språkstörning, och barn med typisk utveckling. Målet är att skapa kunskap som leder till bättre förutsättningar för omhändertagande av de nämnda kliniska grupperna. Inkludering av utrikesfödda döva och hörselskadade kan generera viktig kunskap om en växande men hittills outforskad grupp.  

Datainsamling och databearbetning pågår. En första artikel med utgångspunkt i SCDI-data är påbörjad. 

Kontakt

Anna Peterson Administratör