Föreläsningar och seminarier Post doc seminarium: Ulrika Nygren

2020-11-18 16:00 - 17:30 Add to iCal
Online Pga. rådande omständigheter äger forskningsseminarierna rum via Zoom

Röstproblem hos personer med avvikelser i könsutvecklingen (Disorders of Sex Development) och transpersoner med könsdysfori som tilldelats kvinnligt kön vid födseln

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67176048946

Med.dr. Ulrika Nygren
Enheten för logopedi

Abstract

Disorders of Sex Development (DSD) är ett tillstånd där förändringar i könshormonnivåer kan påverka kroppen, inklusive stämbanden. Det saknas kunskap om röstpåverkan hos personer med DSD. För att utforska detta i olika former av DSD, kunde frågor om rösten inkluderas inom en större europeisk multicenterstudie (dsd-LIFE). Enkäter skickades till 1040 patienter med DSD i 6 länder. Syftet var att undersöka prevalens av röstförändringar, nöjdhet med rösten, om patienternas könsidentitet blir missuppfattad i telefon och om detta leder till oro. Vid seminariet kommer resultaten presenteras (Nygren et al., 2019).

Transmaskulina personer med könsdysfori avser personer som inte identifierar sig i enlighet med det kvinnliga kön som tillskrevs dem vid födseln. Forskning har visat att denna patientgrupp kan ha problem med sin röst (Azul et al., 2017). Det saknas ett internationellt validerat och reliabilitetsprövat självskattningsformulär som fångar röstproblem och röst i relation till olika aspekter av identitet för denna patientgrupp. Vid seminariet kommer en studie med syfte att utveckla ett sådant självskattningsformulär att presenteras.

I studien ingår att först genomföra fokusgrupper för att testa självskattningsformuläret på patientgruppen, och sedan validera och reliabilitetspröva den slutgiltiga versionen. Självskattningsformuläret ”Voice and communication situation questionnaireAFAB (VCSQAFAB (assigned female at birth))” är utvecklat under 2019 på svenska, tyska och engelska i samarbete med forskare i USA och Australien.

Referenser

Nygren U, Södersten M, Thyen U, Köhler B, Nordenskjöld A; dsd-LIFE Group. Voice dissatisfaction in individuals with a disorder of sex development. Clin Endocrinol (Oxf). 2019;91(1):219-227. doi:10.1111/cen.14000.

Azul D, Nygren U, Södersten M, Neuschaefer-Rube C. Transmasculine People's Voice Function: A Review of the Currently Available Evidence. J Voice. 2017 Mar;31(2):261.e9-261.e23. doi: 10.1016/j.jvoice.2016.05.005. Epub 2016 Jun 16. PMID: 27318608.

Kontakt

Anna Peterson Administratör