Föreläsningar och seminarier Post doc seminarium: Anders Sand

2020-08-18 Add to iCal
Annan Via länk

Inspelat metodseminarium: ” Reliabilitet och hur säkra vi kan vara på individers testvärden”

Anders Sand

Biträdande lektor

Seminariet kommer att finnas tillgängligt via länk från måndagen den 8 juni - tillsvidare.

Abstract

Att instrumenten (bedömarna, enkäterna) som används i klinisk praktik och forskning är reliabla är så klart av ytterst vikt. Men reliabilitetsestimat (tex ICC, Cronbach’s alpha) redovisas ofta ganska abstrakt och kan vara svåra att utvärdera som ”bra” eller ”stora”.

På videoföreläsningen återvänder vi till ”standard error of measurement” för att kunna uttrycka mätfel i instrumentens egna skala och för att kunna räkna ut konfidensintervall kring enskilda individers värden. Det ger oss möjligt att tex göra en sannolikhetsbedömning för att en patient tillhör en riskgrupp, eller inte, utifrån hur reliabelt instrumentet är. Jag ska också försöka konceptuellt sammanbinda test-retest-, inter-bedömar-, intra-bedömar-, och ”konsistens”-reliabilitet för att påminna om att de alla handlar om hur säkra vi kan vara på enskilda mätvärden.

Kontakt

Anna Peterson Administratör